WAREMA Renkhoff SE
Christian Steinberg, (Chief Sales Officer)
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Strasse 2
D-97828 Marktheidenfeld
Telefoon: 09391 / 20-0
Fax: 09391 / 20-42 99
E-mail: info@warema.de

Angelique Renkhoff-Mücke (Chief Executive Officer)
Michael Müller (Chief Operating Officer), Christian Steinberg (Chief Sales Officer), Steffen Konrad (Chief Financial Officer)

Manfred E. Neubert (voorzitter van de raad van toezicht)

Würzburg Lokale Rechtbank
Registratienummer: HRB 4528, Würzburg

Kamer van Ambachten voor Neder-Franken Würzburg,
Bedrijfsnummer: 0522133

Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting
DE811240418
WEEE-Reg. nr. DE 22907310

Dit impressum geldt ook voor onze officiële publicaties via de sociale media:

https://www.facebook.de/warema1955
https://www.youtube.com/user/SonnenLichtManager
https://de.pinterest.com/warema1955/
https://www.instagram.com/sonnenlichtmanager/

Hier kunt u onze algemene voorwaarden en onze algemen inkoopvoorwaarden bekijken / downloaden.

Hier kunt u het vrijstellingsdocument op grond van §48 b EStG downloaden.

Voor het gebruik van de nieuwe opvraag voor de bevestiging van de vrijstellingsdocumenten (VSD) is registratie vereist!
De opvraagdiensten blijven gratis beschikbaar!

Het voor WAREMA Renkhoff SE geldende nummer van de belastingdienst in Beieren is 231.

WAREMA en het WAREMA logo zijn geregistreerde merken van WAREMA Renkhoff SE.Andere hier vermelde kenmerken zijn merken of geregistreerde merken van de betreffende eigenaren.

WAREMA Renkhoff SE en haar dochterondernemingen (hierna: WAREMA of WAREMA Groep) stellen diverse tools gratis ter beschikking om de planning en visualisatie van WAREMA producten te vergemakkelijken. Deze extra planningshulpen ontheffen de gebruiker er niet van, de betreffende montage- en bedieningshandleidingen alsmede de overige, productspecifieke aanwijzingen in acht te nemen.

Door gebruik te maken van de hulpmiddelen van de WAREMA Groep gaat de gebruiker akkoord met de volgende aansprakelijkheidsregelingen.

I. Geldigheidsbereik

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het gebruik van de volgende WAREMA-tools:

 • WAREMA Zonweringsplanner
 • WAREMA configurator of CARAVITA Parasol configurator
 • WAREMA maatassistent
 • WAREMA collectie-adviseur
 • WAREMA statische steun-tool
 • WAREMA bevestigingsadviseur
 • WAREMA Schaduwsimulator
 • WAREMA designer of CARAVITA AR designer
 • WAREMA CAD

II. Gebruiksaanwijzingen en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker:

De WAREMA-tool wordt voor de gebruiker kosteloos ter beschikking gesteld als hulp bij de planning. De gebruiker zal onder eigen verantwoordelijkheid de volgende gebruiksaanwijzingen in acht nemen:

1. Bij gebruik van de tool worden de invoervelden in de regel niet gecontroleerd op plausibiliteit. Een plausibiliteitscontrole van de ingevoerde gegevens moet derhalve verplicht door de gebruiker worden uitgevoerd. Na uitgave van gegevens is de gebruiker verantwoordelijk voor de deskundige controle van de gegenereerde gegevens, met name met betrekking tot statica en technische haalbaarheid.

2. De WAREMA-tool kan een deskundige controle van afzonderlijke gevallen niet vervangen. Vanwege de complexiteit van de interactie van bouwmaterialen, gereedschappen, bevestigingselementen en overige factoren, hangt een deskundige advisering af van de nauwkeurige kennis van de omstandigheden op de plaats. De gebruiker is daarom verplicht, de inbouwsituatie inclusief de omstandigheden op de plaats (ondergrond enz.) te laten controleren door een gespecialiseerde firma.

3. De tool moet passend worden gebruikt conform zijn gebruiksdoel voor de betreffende functie. Indien het gebruik van het programma offline gebeurt, moet er regelmatig worden gecontroleerd, of de actuele programmaversie van de WAREMA-tools wordt gebruikt. In het geval van online-gebruik en met name dan, als inhoud via de WAREMA-tool wordt gedownload, is de gebruiker verplicht, maatregelen ter bescherming tegen malware volgens de actuele stand van de techniek te treffen.

4. De gebruiker is niet gerechtigd, wijzigingen aan de WAREMA-tool uit te voeren. Naleving van de toepasselijke veiligheidsbepalingen is dan niet meer verzekerd.

5. Indien de WAREMA-tool informatie resp. links naar externe inhoud bevat, is de gebruiker verantwoordelijk voor hun juridische en inhoudelijke beoordeling.

III. Aansprakelijkheid WAREMA

1. WAREMA is alleen aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door WAREMA resp. zijn plaatsvervangende agenten of wettelijke vertegenwoordigers.

2. Voor lichte nalatigheid is WAREMA slechts aansprakelijk bij overtreding van wezenlijk contractuele verplichtingen, dat betekent, wanneer het doel van het contract in gevaar is. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische en voorzienbare schade.

3. De cijfers 1. en 2. gelden niet voor de aansprakelijkheid voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid, alsmede voor schending van de Wet Productaansprakelijkheid. Hier wordt de aansprakelijkheid niet beperkt.

4. In de gevallen, die niet in het toepassingsbereik van de cijfers 1. - 3. vallen, is WAREMA niet aansprakelijk voor gevolgschade resp. middellijke schade of bijzondere schade. Hieronder vallen met name gederfde winst, schade aan andere zaken, schade door bedrijfsonderbrekingen (bijvoorbeeld vanwege onderhoud, reparaties, storingen), aanspraken van derden of schadevergoedingen.

Ook is in de gevallen, die niet in het toepassingsbereik van de cijfers 1. - 3. vallen, de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische en voorzienbare schade.

5. Het bezwaar tegen medeschuldigheid blijft voor WAREMA in ieder geval open. De gebruiker heeft in het bijzonder de verplichting voor aanhouding van de bovengenoemde gebruiksaanwijzingen en het overige, gebruik volgens de voorschriften van het programma.

IV. Auteursrecht

Het gebruik van de WAREMA-tool gebeurt uitsluitend in het kader van het betreffende gebruiksdoel. Iedere ongeautoriseerde overdracht, ook van delen van het programma, is verboden. De bij gebruik van het programma en een evt. uitgevoerde decompilatie verkregen gegevens mogen niet worden gebruikt voor de ontwikkeling, productie of marketing van een programma met in wezen soortgelijke uitdrukking of voor enige andere op het auteursrechtinbreuk makende handeling (§ 69e UrhG).

Overtredingen tegen deze bepalingen, ook de poging, zijn strafbaar. Onafhankelijk van strafrechtelijke procedures kunnen schadeclaims geldend worden gemaakt.

V. Toepasselijk recht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is gebaseerd op het Duitse recht. Indien het gebruik gebeurt door een verbruiker, consument, die hierbij niet handelt in de uitoefening van zijn beroepsmatige of commerciële activiteit, blijft het onaangetast, zich met betrekking tot de voorliggende aansprakelijkheidsbeperking te beroepen op de gunstigere regelingen van zijn nationale recht.

 • Alle content op deze en de volgende pagina's incl. foto's, teksten, geluid en video zijn eigendom van en worden beschermd door WAREMA. Luchtbeeldopnames: Bavaria Luftbild Verlags GmbH, Eching.
 • Elke persoon is bevoegd om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden de pagina te bekijken, te publiceren en documenten op deze pagina te printen, mits op alle documenten het handelsmerk verschijnt. Het is onder geen beding geoorloofd en alleen met toestemming van WAREMA toegestaan om delen of uittreksels van content en informatie van deze website/catalogus te kopiëren, te hergebruiken, te wijzigen, te overdragen, te verkopen of op een andere server te zetten.

Allereerst willen wij u meteen vooraf hier over uw rechten als betroffen persoon informeren, die u door het recht op bescherming van persoonlijke gegevens worden toegekend; bij passende gelegenheid zullen wij u deze punten ook later in de verklaring over bescherming van persoonlijke gegevens nog eens presenteren. Deze rechten zijn vastgelegd in artikel 15 - 22 van de EU-AVG. Hiertoe behoort:

 • Het recht op informatie (art. 15 EU-AVG), wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen;
 • Het recht op uitwissing (art. 17 EU-AVG), wanneer u wilt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, gewist moeten worden;
 • het recht op rectificatie (art. 16 EU-AVG), indien u eens zou vaststellen dat er over u verkeerde persoonsgegevens zijn opgeslagen, of wanneer uw naam, bijv. als klant, of uw adres gewijzigd is;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU-AVG), wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens aan een andere onderneming doorgeven;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 EU-AVG), wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. reclame) niet meer worden verwerkt;
 • het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten te laten gelden kunt u zich wenden aan:

WAREMA Renkhoff SE
Functionaris gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld

E-mail: datenschutz@warema.de

Hetzelfde geldt wanneer u vragen heeft over de gegevensverwerking in onze onderneming, of een eenmaal gegeven toestemming wilt terugnemen. U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming.

Hartelijk welkom op onze website, wij verheugen ons over uw interesse in onze onderneming. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en de voor onze onderneming geldende landspecifieke uitvoeringswetten.

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij via onze website van uw verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken, wanneer wij deze wissen en hoe uw gegevens door veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk worden beschermd. Bovendien delen wij u de betreffende rechtsgrondslag mee, waarop ons de dienovereenkomstige gegevensverwerking toegestaan is, om u te allen tijde een goed gevoel te geven wanneer u door onze pagina's bladert.
Bovendien wordt u geïnformeerd over uw wettelijk vastgelegde rechten in relatie tot de verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, waarmee het dus mogelijk is een persoon bijv. aan de hand van een bepaald kenmerk te herkennen. Daartoe behoren “klassieke“ gegevens zoals vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer of het e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld pseudonieme gegevens, die tenminste theoretisch aan u kunnen worden toegekend, zoals bijv. uw IP-adres, user-ID's of via cookies geregistreerde gegevens. Dat betekent natuurlijk niet, dat wij al deze gegevens over u verzamelen en in een datapool opslaan; hoe wij precies met uw gegevens omgaan, met welk doel wij die verzamelen en of wij überhaupt een toekenning aan u als persoon uitvoeren, zouden wij u graag als volgt willen toelichten.

Er is sprake van anonieme gegevens als er geen enkel persoonlijk verband met de gebruiker kan worden gelegd.

Verantwoordelijk inzake gegevensbescherming is:

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld
info@warema.de
Tel.: +49 9391 202499
www.warema.com

Contact Gegevensbescherming: datenschutz@warema.de

U kunt uw vragen, bezwaren en meldingen richten aan het e-mailadres datenschutz@warema.de

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct mail, wij u dan dus bijvoorbeeld reclame via de post toesturen, hebt u het recht op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor een profilering als deze in relatie staat tot de direct mail. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct mail zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt en zullen wij u dan zoals gewenst bijvoorbeeld geen reclame meer toesturen. Het bezwaar kan gratis en in elke gewenste vorm worden ingediend. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor de volgende contactgegevens te gebruiken:

WAREMA Renkhoff SE
Gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld

datenschutz@warema.de

Voor het geval dat wij uw gegevens voor de waarborging van verdere legitieme belangen verwerken, kunt u deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, op elk moment weerleggen, dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die superieur zijn aan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechten.

Bij het bezoek aan onze website hebben wij gewoonlijk nauwelijks persoonlijke gegevens van u nodig. Wij registreren daarom bij het oproepen van de website altijd alleen die gegevens, die wij nodig hebben om u het bekende comfort en de functies van onze internetpagina's voor u gereed te maken. Daarbij worden de volgende gegevens bij het oproepen van de website tijdens de lopende verbinding door de webserver geregistreerd:

 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem;
 • naam van der internetprovider;
 • informatie over de website vanaf welke u ons bezoekt;
 • informatie over de websites die u bij ons oproept, de datum en het tijdstip van het bezoek;
 • naam van het opgevraagde bestand, of het bestand bijv. doorgestuurd is, hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres.

Om de website steeds zo goed mogelijk zonder problemen voor u gereed te kunnen stellen, hebben wij natuurlijk veiligheidsmaatregelen genomen, om de website tegen aanvallen van buiten te beschermen. Om die reden worden de bovengenoemde gegevens volgens art. 6 lid 1 letter f EU-AVG bij ons opgeslagen. Natuurlijk vindt zo'n opslag niet onbegrensd plaats, maar alleen zó lang, als wij deze gegevens in de regel nodig hebben om aanvallen uit te kunnen sluiten. Daarom worden de gegevens na uiterlijk zeven dagen door inkorten van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd. Dat betekent dat wij dan geen verbinding met u als persoon meer tot stand kunnen brengen. Deze geanonimiseerde gegevens verwerken wij dan alleen nog voor statistische doeleinden, om onze site voor u voortdurend te verbeteren, doordat wij bijv. analyseren van welke aanbiedingen door de gebruikers zeer vaak gebruik wordt gemaakt, om die dienovereenkomstig te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Natuurlijk is het daar bovenuit voorstelbaar, dat op onze site verdere persoonsgegevens van u worden geregistreerd. Welke gegevens dat zijn, hangt ervan af welke acties u op onze site onderneemt en van welke functies u gebruik maakt, dus bijvoorbeeld of u online bij ons solliciteert, ons een aanvraag via het contactformulier toestuurt, of ook een klacht indient.

In het kader van de volgende privacyverklaring willen wij u er daarom over informeren, welke verdere gegevens wij in verschillende situaties van u verzamelen en welke mogelijkheden u dan weer heeft, hierop indien gewenst ook invloed uit te oefenen.

Houd er s.v.p. rekening mee, dat eventueel ook verdere aanwijzingen hierover op verschillende plaatsen binnen onze website, bijv. in het online-sollicitatietool of het contactformulier, nogmaals op passende plaatsen zijn ondergebracht, zodat u de noodzakelijke informatie in een blik in ervaring kunnen brengen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons natuurlijk aan de relevante, noodzakelijke wettelijke voorschriften en bepalingen, vooral die van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU AVG) en alle verder geldige bepalingen over recht op privacy.

In het kader van de voorschriften betreffende recht op privacy moeten steeds dienovereenkomstige rechtsgrondslagen voor een uitgevoerde gegevensverwerking verkregen zijn. Deze rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit artikel 6 EU-AVG. Natuurlijk zorgen wij er steeds voor onze handelingen op een dergelijke rechtsgrondslag te baseren en willen u hier graag hierover informeren.

Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een toestemming door u werd gegeven (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG), bijvoorbeeld doordat u zich vrijwillig op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Vaak zijn ook gegevens voor de uitvoering van een contract / precontractuele maatregelen vereist (art. 6 lid 1 letter b EU-AVG) of de gegevens zijn nodig voor het nakomen van een juridische verplichting (art. 6 lid 1 letter c EU-AVG), wanneer wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn, facturen of commercieel schriftverkeer om redenen m.b.t. handels- of belastingrecht onafhankelijk van de bepalingen inzake gegevensbescherming te bewaren. Ook is denkbaar dat wij gegevens verwerken voor het vrijwaren van rechtmatige belangen van onze onderneming, voorzover uw vertrouwelijke belangen niet overwegen (art. 6 lid 1 letter f EU-AVG). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de registratie van het IP-adres en het voor korte tijd opslaan ervan, om onze internetsites aan te kunnen bieden en aanvallen afweren.

Wij gebruiken uw gegevens gewoonlijk voor zakelijke contacten, voor de naleving van contractuele een wettelijke verplichtingen, voor de tenuitvoerlegging van de contractuele verhouding, voor het aanbieden van producten en diensten alsook voor de verbetering van de relatie met de klant, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct mail kan inhouden.

Indien wij een gegevensverwerking op uw toestemming moeten baseren, dan informeren wij u, voordat u uw toestemming verleent over het doel van de gegevensverwerking, en over uw recht op opzegging, waarvan u natuurlijk altijd, zonder opgaaf van reden gebruik kunt maken; hoe u van uw recht op opzegging gebruik kunt maken, wordt eveneens hierna beschreven; gewoonlijk is hier echter bijvoorbeeld een e-mail naar het hierboven vermelde contactadres voldoende, of een wijziging van de instellingen in onze consent banner.

Mocht de toestemming ook betrekking hebben op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, dus zeer gevoelige gegevens zoals bijv. gegevens over gezondheid of religie, dan zullen wij u daar in de toestemmingsverklaring nadrukkelijk op wijzen. Een verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens door ons geschiedt echter alleen dan, als dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is en er geen reden bestaat aan te nemen dat uw legitieme belang aan uitsluiting superieur is aan de verwerking van de gegevens. Op onze internetsites worden zulke gegevens standaard echter niet verzameld.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend door ons vertrouwelijk behandeld. In onze onderneming hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens, die zich met de technische, commerciële, redactionele service, resp. klantenadministratie bezig houden; wij houden ons in dit opzicht aan het need-to-know-principe, doordat alleen personen toegang tot uw gegevens verkrijgen, die dat werkelijk nodig hebben, om u vooral in volle omvang service te kunnen leveren en ook op uw wensen in te kunnen gaan. Wij zullen uw gegevens bovendien alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij overeenkomstige toestemming aan derden overleggen, resp. wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven behalve als wij daartoe op grond van dwingende rechtsvoorschriften verplicht zijn; anders blijven uw gegevens alleen binnen onze onderneming.

In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze verschillende afdelingen bij de uitvoering van uw opdrachten, bijvoorbeeld leveringsdiensten om u waren toe te sturen, betaaldiensten om u zoveel mogelijk opties bij betalingen aan te bieden, leveranciers, dienstverleners die voor ons kredietwaardigheid beoordelen of ook IT-dienstverleners die ons wat techniek betreft bij onderhoud en service ondersteunen of bepaalde systemen voor ons voorbereiden, om u onze bekende service te kunnen bieden. Met alle dienstverleners zijn echter de noodzakelijke privacycontracten afgesloten, waarin alle wettelijk voorgeschreven minimale eisen zijn opgenomen.

Op onze website vindt u contactformulieren die voor uw elektronische contactopname kunnen worden gebruikt en u de mogelijkheid bieden ons direct vragen te kunnen stellen, over onze producten, service of andere thema's. Onder andere heeft u ook de mogelijkheid via een contactformulier direct als WAREMA vakhandelaar te solliciteren.

Als u via een contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij uw in het kader van het contactformulier opgegeven gegevens voor het opnemen van contact en de beantwoording van uw vragen en verzoeken. Als u een contactformulier invult en zo ons een verzoek toestuurt, krijgt u uw verzoek ook als kopie naar uw e-mail adres toegestuurd.

Bij al onze contactformulieren wordt het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag gehanteerd, doordat u alleen die gegevens op moet geven die wij per se nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen. In de verschillende contactformulieren worden alleen zulke gegevens als verplicht aangegeven, die wij voor de betreffende doeleinden in ieder geval nodig hebben. Alle andere gegevens zijn vrijwillig en kunnen desgewenst door u worden ingevuld. Die zijn echter niet vereist voor de contactopname. U kunt dus zelf bepalen welke gegevens u ons via het contactformulier wilt verstrekken. Om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging wordt bovendien uw IP-adres verwerkt.

Binnen onze onderneming zorgen wij ervoor dat alleen die afdelingen en personen uw gegevens ontvangen, die deze voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben. Uw verzoek wordt daarom bijvoorbeeld in het kader van het contactformulier voor WAREMA vakhandelaar direct naar onze verkoopafdeling doorgeleid. In afzonderlijke gevallen kunnen gegevens ook naar een WAREMA dealer worden doorgeleid, om u zo goed mogelijk te adviseren bij de uitvoering van het contract, of ook dan wanneer uw verzoek weliswaar bij ons is binnengekomen, maar eigenlijk aan een dealer is gericht. Verdere overdracht van gegevens vindt echter alleen plaats met uw voorafgaande toestemming.

Als u via e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de in de e-mail vermelde persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Er vindt verder geen gegevensverzameling plaats.

Op onze website https://plus.warema.com/ heeft u de mogelijkheid prospectussen te bestellen. Als u geen toestemming geeft voor verder gebruik verwerken wij de door u in het kader van het aanvragen van onze brochure opgegeven gegevens alleen voor de uitvoering resp. afwikkeling van de aanvraag.

Ook hier nemen wij het principe van de minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht, doordat u gegevens moet verstrekken die wij per se nodig hebben voor de uitvoering van de aanvraag van de brochure resp. voor het voldoen aan onze contractuele verplichtingen (d.w.z. uw achternaam, voornaam, postcode, plaats, straat, land, die nodig zijn om u de gewenste prospectussen toe te kunnen sturen) of voor het verzamelen waarvan wij wettelijk verplicht zijn (bijv. identificatiebewijs bij bepaalde producten etc.).

Bovendien wordt om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging uw IP-adres verwerkt.

Natuurlijk kunt u zelf nog meer gegevens opgeven als u dat wilt; dit is echter niet verplicht en staat u vrij.

Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website monstermappen bij ons te bestellen. Hiervoor vragen wij u uw e-mailadres, voor- en achternaam en uw adres voor verzending op te geven. Wij gebruiken het e-mailadres vervolgens voor marketingdoeleinden, met name om u informatie te sturen over de producten waarin u geïnteresseerd bent. Het e-mailadres wordt ook samengevoegd met andere gegevens die je hebt verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een WAREMA plus account. Het doel hiervan is om u een zo persoonlijk mogelijke service te kunnen bieden en u de informatie te sturen die echt relevant voor u is. Het doel is ook om je te kunnen blijven voorzien van de uitgebreide stalenmappen zonder dat je daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, in die zin dat u ons uw e-mailadres voor reclamedoeleinden verstrekt in ruil voor de uitgebreide voorbeeldmappen.
U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief via de afmeldoptie aan het einde van elke nieuwsbrief. De toelaatbaarheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking blijft hierdoor onaangetast.

Op onze website configurator.warema.com heeft u de mogelijkheid onze producten in een natuurlijke omgerving te configureren. Daarbij kunt u de verschillende producten in allerlei ruimtes bekijken en de verschillende zoninstralingen op verschillende dagtijden in verschillende blikrichtingen simuleren. Daartoe hoeft u geen persoonsgegevens aan te geven.

Op onze website heeft u de mogelijkheid te laten onderzoeken of de door u gewenste producten in aanmerking komen voor overheidssteun. U kunt daarvoor telefonisch met ons contact opnemen, of de mogelijkheden direct op onze website controleren.

Daarvoor hebben we een paar gegevens over het geplande project nodig (bijv. prijs van het project / soort project / geplande locatie van het project / gegevens over het gebouw). Daarna heeft u de mogelijkheid een betreffende speciaalzaak te zoeken, of via de assistent voor overheidssteun informatie op te vragen. Om die informatie zo goed mogelijk op u af te stemmen is ook uw klimaatregio van belang. Daartoe verzamelen wij het adres van het gebouw waarvoor de producten bestemd zijn.

Aan het eind kunt u de financieringsdocumenten bij ons opvragen. Ook hierbij wordt door ons het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag gehanteerd, zodat u ons alleen gegevens op hoeft te geven die wij per se nodig hebben om u de documenten toe te kunnen sturen. Dat zijn: uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Bij WAREMA plus kunt u een passende speciaalzaak voor uw project zoeken. Daarvoor hebben we een paar gegevens over het geplande project en het soort advies dat u nodig heeft. incl. uw postcode. Er worden u dan passende speciaalzaken bij u in de buurt aangegeven. Daartoe worden die u ook in Google Maps getoond (een opmerking over Google Maps vindt u hieronder). Als u zich bij WAREMA Plus registreert, kunt u hier ook meteen een passende afspraak bij uw geselecteerde speciaalzaak maken.

U heeft de mogelijkheid zich met maar één toegangscode bij onze services, vooral bij WAREMA plus, aan te melden; dit wordt ook Single Sign On (“SSO”) genoemd. Wanneer u zich via Single Sign On bij WAREMA plus aanmeldt of wilt registreren, willen wij u naast de bestaande privacyvoorwaarden de volgende, voor WAREMA plus verder uitgebreide privacyverklaringen geven, om transparant uiteen te zetten, welke verdere gegevens in samenhang hiermee door ons eventueel worden geregistreerd, resp. die voor het activeren van WAREMA plus en de betreffende functies nodig zijn.

De persoonsgegevens die u binnen de verschillende tools op ons platform opgeeft (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met een vakhandelaar, aanmelden voor een nieuwsbrief, bestellen van een monster) worden alleen voor de aangegeven doeleinden binnen de tool gebruikt. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld gegevens die u ons in het kader van een aanvraag afspraak meedeelt, alleen voor de verwerking van uw aanvraag en voor geen ander doel worden gebruikt Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, letter a, b) AVG. Voor de bevestiging van de afspraak worden de gegevens voor de directe contactopname ook aan de WAREMA-dealers toegankelijk gemaakt, zodat een WAREMA dealer bij u in de buurt zich direct met u in verbinding kan zetten, en u snel en volledig geholpen kunt worden.

De betreffende persoonsgegevens worden door ons in de vorm van gebruikersprofielen samengevoegd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in één oogopslag uw geplaatste bestellingen of contactopnames tot nu toe inzien. Ook is het mogelijk een eventuele communicatie met één van onze vakhandelaren in te zien als deze binnen ons portaal gebeurde. Op deze manier kunnen wij u op elk moment zo goed mogelijk adviseren en van dienst zijn. Gebruik ten behoeve van daar bovenuit gaande doeleinden geschiedt in geen geval, in het bijzonder worden de verkregen gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt of aan andere derden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De gegevens worden ook niet doorgegeven naar derde landen buiten de EU / de EER.

De gegevens worden bij ons slechts zó lang bewaard als u uw profiel op ons portaal wilt gebruiken. Als u het niet meer eens bent met de gegevensverwerking, of uw profiel wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid uw profiel te wissen. In dat geval worden alle bijbehorende gegevens die wij van u hebben gewist. Uitgezonderd zijn hierbij gegevens die voor ons nodig zijn voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bewaartermijnen) of voor de afwikkeling van nog lopende zakelijke processen (facturering, etc.) en er een juridisch voorschrift bestaat dat wij deze gegevens moeten bewaren.

WAREMA maakt voor de gegevensverwerking binnen het portaal gebruik van een dienstverlener, met wie de vereiste afspraken en contracten zijn overeengekomen ter bescherming van uw gegevens.

Binnen het platform bestaat de mogelijkheid via GPS-gegevens naar een vakhandelaar bij u in de buurt te zoeken, zodat u altijd de speciaalzaak vindt die voor u het best bereikbaar is. Hierbij worden uw GPS-gegevens alleen doorgegeven bij uw eerdere uitdrukkelijke toestemming krachtens artikel 6, lid 1, letter a) EU-AVG. De gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, worden alleen ten behoeve van het zoeken naar vakhandelaren bij u in de buurt gebruikt, en daarbuiten niet voor andere doeleinden gebruikt, niet opgeslagen en niet doorgegeven aan derden.

U heeft natuurlijk ook hier het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht op rectificatie of verwijdering, of op inperking van de verwerking en een recht op bezwaar tegen de verwerking, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming. Hiervoor kunt u contact opnemen met datenschutz@warema.de.

Verdere informatie over deze rechten vindt u ook direct aan het begin van deze privacyverklaring.

Voor vragen over de gegevensverwerking in ons portaal kunt u ook contact opnemen met onze functionaris gegevensverwerking via datenschutz@warema.de.

Door registratie op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens, die voor de activering van de pagina en voor de systeemveiligheid nodig zijn). Met activeren van de knop “Nu registreren” geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Zonder deze gegevens zullen we de registratie helaas moeten afwijzen, omdat we deze dan niet kunnen uitvoeren. Natuurlijk kunt u zelf nog meer gegevens opgeven als u dat wilt; dit is echter optioneel en niet verplicht om een WAREMA plus account te openen.

Let op: Het door u ingevoerde wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Om uw wachtwoord geheim te houden, en omdat uw wachtwoord alleen voor u is bestemd, kunnen onze medewerkers/-sters dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen u daarom geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten. Gebruik in dat geval de functie “Wachtwoord vergeten” waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegezonden. Geen enkele medewerker/-ster is bevoegd telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Noem daarom nooit uw wachtwoord mocht u dergelijke verzoeken ontvangen.

Met het voltooien van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons voor de toegang tot het afgeschermde klantgedeelte opgeslagen, waarin u zich dan meteen kunt inloggen. Zodra u zich op onze website met e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, worden deze gegevens voor door u op onze internetsite uitgevoerde acties beschikbaar gesteld (bijv. afspraak maken met een WAREMA vakhandelaar). Adreswijzigingen kunt u hier zelfs zelfstandig aanbrengen wanneer hier iets veranderd is of wanneer u bijv. vroeger een tipfout heeft gemaakt. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid wijzigingen/rectificaties van het factuur- of leveradres in de bestelhistorie zelfstandig uit te voeren.

WAREMA Renkhoff SE hecht bijzonder veel waarde aan een goede relatie met u als klant en wil u graag informatie en aanbiedingen betreffende onze producten/diensten verstrekken. Daarom verwerken wij uw gegevens om u passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te kunnen sturen, voor marktonderzoek met u contact op te kunnen nemen of u vragen te kunnen stellen.

Daarom kun je je op onze website inschrijven voor een gratis nieuwsbrief, soms ook gecombineerd met de mogelijkheid om gratis checklists toegestuurd te krijgen. Het e-mailadres en uw naam die u opgeeft wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden gebruikt voor het verzenden van de gepersonaliseerde nieuwsbrief of voor marktonderzoeksdoeleinden. Hierbij wordt het principe van gegevensbesparing en gegevensvermijding in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres en, in het geval van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op maat, uw naam als verplichte velden zijn gemarkeerd. Uit technische noodzaak en voor wettelijke bescherming wordt uw IP-adres ook verwerkt wanneer u de nieuwsbrief bestelt.

WAREMA maakt bovendien gebruik van een telpixel voor de nieuwsbrief. Hierbij gaat het om een technologie die registreert hoe de users onze nieuwsbrief lezen, op welke informatie bijzonder vaak wordt geklikt, en op welke niet. Hierbij is het doel, onze nieuwsbrief voor u zó te optimaliseren, dat hij voor u nog aantrekkelijker, gemakkelijker leesbaar en informatiever wordt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en worden niet met u als persoon verbonden. De verzamelde gegevens zijn van zuiver statistische natuur, omdat deze al anoniem worden geregistreerd, en worden niet met uw verdere persoonsgegevens in verbinding gebracht.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dat wil zeggen, dat u alleen dán reclame per e-mail ontvangt, wanneer u eerst uitdrukkelijk heeft bevestigd dat we de nieuwsbriefdienst moeten activeren. Dit gebeurt, doordat wij u per e-mail een mededeling toesturen, en u verzoeken te bevestigen dat u onze nieuwsbrief op dat e-mailadres wilt ontvangen, door een in die e-mail ondergebrachte link aan te klikken.

Als u eens geen nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u op elk moment de toestemming tot ontvangst van de nieuwsbrief en algemeen tot het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct mail en marktonderzoek weerleggen; dit geldt ook voor profileren als het met direct mail in verband staat. Wanneer u de toestemming weerlegt, zullen wij uw gegevens voor dit doel niet meer verwerken en u dan geen nieuwsbrief meer toesturen.

U kunt het abonnement natuurlijk op elk gewenst moment via de achteraan in de nieuwsbrief ondergebrachte afmeldingsmogelijkheid beëindigen en zo uw toestemming weerleggen.

Uw intrekking kan, indien u dat wenst, ook zonder opgaaf van redenen gratis en in elke gewenste vorm geschieden en moet zo mogelijk via datenschutz@warema.de of via de post naar

WAREMA Renkhoff SE
Gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld

E-mail: datenschutz@warema.de

worden gestuurd.

U hebt op onze website bij verschillende gelegenheden en op verschillende momenten de mogelijkheid deel te nemen aan een prijsvraag. Als u een prijsvraagscherm invult, verwerken wij de daar opgegeven gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de prijsvraag. Het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag wordt in acht genomen doordat u alleen die gegevens op moet geven die wij per se nodig hebben voor de uitvoering van de prijsvraag en om u op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Dat is gewoonlijk uw naam en uw e-mailadres. De verplichte velden zijn aangegeven met een (*). Om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging wordt ook uw IP-adres verwerkt. De overige velden zijn optioneel en kunnen als u dat wilt ook ingevuld worden.

Zonder dat u de gegevens in de verplichte velden invoert, kunnen wij de prijsvraag helaas niet uitvoeren. Een deelname is dan niet mogelijk.

Binnen het prijsvraagscherm hebt u verder de mogelijkheid toestemming voor reclame te verlenen. Natuurlijk is het ook mogelijk zonder opgave van een reclametoestemming deel te nemen aan de prijsvraag. Als u ons toestemming geeft door de betreffende checkbox aan te vinken, verwerken wij uw gegevens ook om u informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten/services per e-mail te doen toekomen, of u in onze adreslijst voor de nieuwsbrief op te nemen.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen herroepen via datenschutz@warema.de.

Dynamic Yield

Op onze website gebruiken we het aanbevelingstool van Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England RG7 1NT). Met Dynamic Yield wordt inhoud van deze website, op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG, § 25 lid 1 TTDSG, voor u geoptimaliseerd.

Hier gaat het om passende aanbevelingen, gelijkwaardige producten of andere voor u relevante, gepersonaliseerde inhoud, om uw websitebezoek tot een persoonlijke belevenis te maken.

Dynamic Yield maakt hiervoor gebruik van zgn. cookies, waarmee uitsluitend gepseudonimiseerde informatie onder een door toeval gegenereerde ID (pseudoniem) wordt opgeslagen. Uw IP-adressen worden hierbij uitsluitend anoniem opgeslagen. Een directe persoonlijke referentie is dus niet mogelijk en kan ook niet achteraf (opnieuw) worden vastgesteld.

Natuurlijk heeft u de keuze, of u ons deze gegevens ter verbetering van de site ter beschikking stelt, doordat u ons dat via onze consent banner toestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat dus op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG.

Uw gegevens kunnen in het kader van de integratie van Dynamic Yield worden doorgegeven aan de VS, houd er rekening mee dat uw toestemming dan ook daarvoor geldt.

Uw toestemming kunt u op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken.

Wij verwijderen of anonimiseren de door Dynamic Yield verzamelde gegevens zodra die voor onze doelen niet meer nodig zijn. Dit is na 2 jaar het geval.

Mocht u uw toestemming niet geven, dan wordt Dynamic Yield alleen in het kader van A/B testings ingezet. Hierbij worden geen persoonsgegevens, met name ook geen IP-adressen geregistreerd, geen cookies gezet en er bestaat ook geen herkenningsmogelijkheid van users. Hierbij wordt alleen bijvoorbeeld bepaald welke browser u gebruikt (zonder registrering van concrete informatie over de configurering daarvan, of andere fingerprinting-data), om bijvoorbeeld via bepaalde browsers een bepaalde versie van de site weer te geven. Dit gebruik van Dynamic Yields is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website te optimaliseren (art. 6 lid 1 pag. 1 letter f EU-AVG), omdat hierbij geen persoonsgegevens worden geregistreerd.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Dynamic Yield vindt u onder de volgende link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy

Als u bij ons via een carriëreportaal wilt solliciteren, wordt u naar onze WAREMA Group site doorgeleid. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring daar onder

www.warema-group.com/de/unternehmen/impressum_datenschutzerklaerung.html

WAREMA Renkhoff SE hecht bijzonder veel waarde aan een goede relatie met u als klant en verstrekt u graag informatie en aanbiedingen betreffende onze producten/diensten/services. Daarom verwerken wij uw gegevens om u passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te kunnen sturen, wanneer u in ons klantenbestand wordt opgenomen en bij ons bijv. een product of een dienstverlening heeft besteld (§7 lid 3 Duitse UWG).

Als u dat niet wilt, kunt u op elk moment het gebruik van uw persoongegevens ten behoeve van direct mail weerleggen; dit geldt ook voor profileren als het met direct mail in verband staat. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. Het bezwaar kan zonder opgaaf van redenen gratis en in elke gewenste vorm geschieden en moet zo mogelijk via datenschutz@warema.de worden aangetekend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen om aan de hand van persoonsgegevens bijvoorbeeld meer over uw interesses of uw koopgedrag te verkrijgen (zogenaamde profilering).
Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerkingsprocessen voor de totstandkoming van een beslissing.

Inzet van Google Analytics (art.6. lid 1 letter a, EU-AVG, evenals § 25 lid 1 van de Duitse TTDSG)

Op onze website zetten wij het tracking-tool Google Analytics in, van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt bij uw toestemming (EU-AVG, art. 6 lid 1 letter a, en Duitse TTDSG § 25 lid 1) zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee een analyse kan worden gemaakt van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het moet bedacht worden dat u door uw toestemming ook uw toestemming hiervoor geeft.

Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst nog ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende services aan de website-exploitant te verlenen. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Wij gebruiken het tool dus vooral om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om deze voor u nog aantrekkelijker te maken. Daarbij is het ons niet mogelijk deze gegevens concreet met u persoonlijk in verbinding te brengen.

Natuurlijk heeft u de keuze, of u ons deze gegevens ter verbetering van de site ter beschikking stelt, doordat u ons dat via onze consent banner toestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat dus op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG evenals § 25 lid 1 TTDSG. Uw toestemming kunt u op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Google Analytics is de analyse van de interactie van onze websitebezoekers met onze website. Door de analyse van de hier verkregen gegevens kunnen wij ons aanbod optimaliseren en de gebruikersvriendelijkheid verhogen.

Wij wissen of anonymiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra die voor onze doelen niet meer nodig zijn. Dit is na 26 maanden het geval.

Het moet daarbij worden bedacht dat in dit kader persoonsgegevens in een derde land, de USA, kunnen worden verwerkt. Passende contractuele regelingen en garanties waarborgen de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte en verwerking van gegevens in derde landen.

Google Signals
In de context van Google Analytics is de gegevensverzameling van Google Signals actief op landniveau. Granulaire locatie- en apparaatgegevens worden op landniveau verzameld. Google Signals omvat ook cross-device tracking op verschillende websites en apps, op voorwaarde dat u bent aangemeld bij uw Google-account en gepersonaliseerde advertenties hebt ingeschakeld. Hierbij kunnen we ook informatie ontvangen over uw interesses en demografische kenmerken, zoals uw leeftijd, taal, locatie of geslacht. Hierdoor kan Google Analytics ook specifieke groepen mensen of doelgroepen beter definiëren.

U kunt gegevensverwerking via Google Signals voorkomen door uit te loggen uit uw Google-account en/of gepersonaliseerde advertenties in uw account te deactiveren. Wij zijn samen met Google verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met Google Signals. Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens door Google, neem dan rechtstreeks contact op met Google. Als u toestemming hebt gegeven voor Google Analytics in onze toestemmingsbanner (art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG), worden de bestaande Google Analytics-functies verrijkt met verdere gegevens die door Google worden verzameld.

Deze website gebruikt de marketingtool Facebook Conversions API van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ierland, op basis van uw toestemming ( Art. 6 lid 1 p. 1 letter a AVG, § 25 lid 1 TTDSG).

Bij toestemming voor het gebruik van de marketingtools Conversions API wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen de marketinggegevens en de systemen van Facebook. Via deze geactiveerde verbinding ontvangt Facebook de informatie dat u onze website hebt bezocht of op een advertentie op andere websites van ons hebt geklikt. Als u op het moment van het bezoek bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen.

De gebruikte gegevens worden dan via deze verbinding verzameld en verwerkt ten behoeve van analyses om onze reclameprestaties op Facebook te optimaliseren. Wij willen u de mogelijkheid bieden om op onze website advertenties te zien die aansluiten bij uw interesses en daardoor uw bezoek aan onze website aangenamer te maken.

Daartoe worden de volgende gegevens door ons verzameld:

 • Aangeklikte advertenties
 • IP-adres
 • Gebeurtenissen
 • Bezochte websites
 • Gebruikersgegevens
 • Browser-ID
 • Geografische locatie
 • User Agent
 • Referrer URL
 • Apparaat-ID
 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres

Voor het verwerken van gegevens worden die naar Facebook doorgestuurd en statistisch geanalyseerd. Dit vormt geen garantie dat de gegevens in Europa worden verwerkt. Het moet daarbij worden bedacht dat in dit kader persoonsgegevens in een derde land, de USA, kunnen worden verwerkt.

Passende contractuele regelingen en garanties waarborgen de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte en verwerking van gegevens in derde landen.

Informatie over contractuele regelingen:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Verklaringen over het privacybeleid van Meta:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

De gegevens hebben wij nodig tot het doel van de verwerking is bereikt. Nadat het doel van de verwerking is bereikt, worden die verwijderd. Uiterlijk echter na 24 maanden.

Uw toestemming kunt u op elk moment met werking voor de toekomst herroepen. Roep daartoe gewoon onze toestemmingsbanner op en selecteer de betreffende toestemming. Merk op dat de wijziging van de Consent Banner-instellingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

Onze internetsite gebruikt zogenaamde cookies. Ze zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzameld op uw eindapparaat en die uw browser (lokaal op uw harde schijf) opslaat. Cookies bevatten uitsluitend pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Sommige cookies blijven voor de duur van een browsersessie bewaard (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor langere tijd opgeslagen (zogenaamde persistente cookies, bijv. toestemmingsinstellingen). Deze laatste worden automatisch verwijderd na de respectieve opgegeven tijd (gewoonlijk 6 maanden). Naast onze eigen cookies worden ook zulke gebruikt, die door derden worden bestuurd. Die gebruiken de informatie uit de cookies om bijv. inhoud weer te geven, of ook om de door u bezochte sites te registreren.

Op grond van ons legitiem belang (art. 6 par. 1 al. 1 lid f EU-AVG) maken wij gebruik van technisch noodzakelijke cookies die voor de functie van de internetsite en het veilig stellen van de betrouwbaarheid ervan absoluut nodig zijn. Verder gebruiken wij zonder uw toestemming cookies, wanneer die alleen als doel hebben de informatie over de overdracht van mededelingen, die op het eindapparaat is opgeslagen op te slaan of te lezen, of wanneer die absoluut noodzakelijk is om de door u uitdrukkelijk gewenste dienst ter beschikking te kunnen stellen, § 25 lid 2 TTDSG.

Voorzover u daarvoor toestemming heeft gegeven, worden verdere cookies gebruikt, waarmee ons, resp. derden, een analyse mogelijk is over hoe onze diensten worden gebruikt. Zo kunnen wij de content aanpassen aan de behoeften van de gebruikers. Bovendien hebben we door de cookies de mogelijkheid de effectiviteit van een bepaalde advertentie te meten en de plaatsing daarvan bijvoorbeeld in relatie tot de thematische gebruikersinteresses uit te kunnen voeren. Rechtsgrondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming (ook de hierna volgende geldige juridische principes: art. 6 lid 1 p. 1 letter a EU-AVG, § 25 lid 1 TTDSG).

Voorzover u bij de door ons gebruikte derde aanbieder (bijvoorbeeld Facebook, omdat wij Facebook Pixel gebruiken) een account bezit en daar ingelogd bent, kan er een koppeling van uw gegevens met de betreffende account tot stand komen. U kunt zo'n koppeling vermijden doordat u uw toestemming voor het betreffende cookie niet geeft of intrekt of, doordat u zich eerst bij de betreffende derde aanbieder uitlogt.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt cookies op uw eindapparaat ook handmatig uitschakelen, beperken of verwijderen via de instellingen van uw browser of via software. Als u de inzet van cookies deactiveert, is het complete gebruik van onze internetsites niet, of maar beperkt mogelijk.

Het moet daarbij worden bedacht dat in dit kader persoonsgegevens in een derde land buiten de EU / de EWR kunnen worden verwerkt, waar eventueel een gegevensbescherming van een geringer niveau dan binnen de EU geldt. Passende contractuele regelingen en garanties waarborgen de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de doorgifte en verwerking van gegevens in derde landen. Gegevensverwerking, resp. opslag in derde landen kan ook op basis van uw toestemming plaatsvinden (art. 49 lid 1 p. 1 letter a AVG). In dat geval wordt u daarover, in het kader van het verzoek om uw toestemming hiervoor, en van de mogelijkheid die in te trekken, apart geïnformeerd.

Uw toestemming kunt u via onze Consent Banner op elk moment met werking voor de toekomst herroepen en de cookie-instellingen veranderen. Het moet worden bedacht dat veranderingen voor elk eindapparaat apart moeten worden uitgevoerd.

Daartoe kunt u de Cookie Banner via het cookie-symbool altijd weer oproepen.

Lees ook onze opmerkingen in de sectie over de betreffende diensten, die hieronder beschreven zijn.

Afhankelijk van de technologie worden de verschillende persoonsgegevens die hiermee worden verzameld, gedurende verschillende perioden opgeslagen, zelfs na de "levensduur" van eventueel ingestelde cookies; welke gegevens worden opgeslagen en voor hoe lang hangt af van de tool in kwestie, d.w.z. van de opslag van chats die u via onze chatbot met ons hebt gehad tot de opslag van individuele identificatoren aan de hand waarvan wij een herbezoek aan onze website binnen diezelfde periode kunnen herkennen. De met de verschillende tools verzamelde gegevens worden door ons na de volgende termijnen weer gewist:

 • Google Tag Manager - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Adobe Fonts - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Usercentrics - na 12 maanden
 • Amazon Webservices - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Botfriends - na 12 maanden
 • Cloudflare - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Double Click Ad - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Double Click Bidmanager - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Double Click Floodlight - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Double Click Publishers - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Dynamic Yield - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Dynamic Yield Analytics - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Facebook Pixels - na 24 maanden
 • Facebook Social PlugIns - na 24 maanden
 • Facebook Connect - na 24 maanden
 • Fontawesome - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Google Ads - Log data: na 9 maanden, Cookie Information: na 18 maanden
 • Google AdServices - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Google Analytics - na 26 maanden
 • Google Enhanced Convertions - De gegevens worden door Google verwijderd na 140 dagen als er een match is en na 60 dagen als er geen match is.
 • Google Fonts - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Google Maps - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Lead Lab - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Linked In Ads - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Linked In Insight Tag - na 90 dagen
 • Linked In Plugin - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Matomo (self hosted) - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Azure Application Insights - na 370 dagen
 • StackAdapt - De gegevens worden uiterlijk na 27 maanden verwijderd.
 • reCaptcha - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Youtube Video - De gegevens worden gewist zodra ze voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn. Uiterlijk echter na 27 maanden.
 • Tik-Tok - De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking. Gebeurtenissen worden echter maximaal 18 maanden bewaard. Audiences worden maximaal 12 maanden bewaard vanaf de datum waarop ze voor het laatst zijn gewijzigd.

Ter weergave van enige content, zoals bijvoorbeeld kaarten van Google Maps of YouTube video's worden bovendien de Google schrifttypes "Google Fonts" nageladen, zodat de door u gegeven toestemming in betreffende gevallen ook voor deze dienst geldt.

Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van het chatsysteem van BOTfriends X ligt in ons belang bij de beantwoording van uw vraag via de chatbot Sunny, de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is hier art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij maken gebruik Cloudflare om de beschikbaarheid van onze internetpagina te waarborgen, ons te beschermen tegen aanvallen en de laadtijden van onze internetpagina's te optimaliseren.

WAREMA Renkhoff SE verwerkt en slaat uw persoonsgegevens alleen op voor de periode die vereist is voor het bereiken van het betreffende verwerkingsdoel (bijv. voor het reageren op uw aanvraag), of zo lang een wettelijke bewaarplicht (in het bijzonder commerciële en belastingtechnische) bestaat of zo lang u een gebruikersaccount bij WAREMA hebt. Na het bereiken van het beoogde doel resp. afloop van de bewaartermijnen of van het verwijderen van het gebruikersaccount bij WAREMA worden de bijbehorende gegevens automatisch verwijderd.
Daarbij komt dat we gegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of als er juridische geschillen ontstaan en we bewijsmiddelen gebruiken in het kader van wettelijke verjaringstermijnen die tot dertig jaar kunnen bedragen, de normale verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Een gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats als deze voor de uitvoering van de contractuele verbintenis vereist is, wettelijk voorgeschreven is, of als u ons daartoe toestemming hebt gegeven.
Wij geven uw persoonsgegevens tegenwoordig aan geen enkele dienstverlener of concernonderneming buiten de Europese Economische Ruimte door.

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegde personen, hebben wij de bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, zodat uw gegevens bij ons veilig zijn. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast, zodat onze maatregelen steeds voldoen aan de nieuwste stand van de techniek.
De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt steeds versleuteld plaats. Als overdrachtsprotocol bieden wij voor onze websites HTTPS aan, met gebruikmaking van de actuele versleutelingsprotocollen.
Bovendien bestaat natuurlijk de mogelijkheid gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (bijv. via de post).

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst en het voldoen aan de daarmee verbonden contractuele en wettelijke plichten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens ook vanwege wettelijke bepalingen worden verzameld, resp. ter beschikking worden gesteld. Houd er rekening mee dat een verwerking van uw aanvraag of het uitvoeren van de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst niet mogelijk is zonder beschikbaarheid van deze gegevens.

Kinderen en personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun opvoeder (doorgaans de ouder) geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring overleggen. Wij willen ouders en voogden oproepen aan de internetactiviteiten en interesses van hun kinderen actief deel te nemen.

Onze website bevat, duidelijk herkenbaar, ook links naar de internetsites van andere ondernemingen. Als er links naar websites van andere aanbieders bestaan, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het moment van koppeling getest op mogelijke overtredingen en herkenbare schendingen van het recht. Op het moment van de koppeling hebben wij geen onrechtmatige inhoud geconstateerd. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde sites is echter zonder concrete aanknopingspunten naar schending van de wet niet te realiseren. Bij bekend worden van schending van de wet worden dergelijke links onverwijld verwijderd.

Houd er rekening mee dat wij ook inhoud via iFrame mee ingesloten hebben en hierover inhoud van derden kunnen laden. Hierop wordt u zonodig, indien u betroffen bent, attent gemaakt. Op de kwestie, welke inhoud concreet in detail via iFrame aangegeven, resp. geladen wordt, kunnen wij geen invloed uitoefenen. Indien binnen de website-inhoud nog een gegevensverzameling plaatsvindt, is de aanbieder van de betreffende inhoud voor die gegevensverzameling verantwoordelijk. Mocht u vragen over zo'n gegevensverzamelingn hebben, verzoeken wij u direct met die aanbieder contact op te nemen. Nadere informatie over gegevensverzameling door de aanbieder vindt u op www.meister1.de.

Op onze website vindt u links naar de sociale mediadiensten Facebook, YouTube, Pinterest en Instagram. U herkent de links naar de websites van de sociale mediadiensten aan het betreffende bedrijfslogo, zoals het logo van Facebook of Twitter. Dit zijn geen sociale plugins die al een gegevensverzameling door de betreffende aanbieder starten wanneer een pagina wordt opgeroepen. We hebben hier bewust van afgezien om u een zo comfortabel en gegevensbeschermingsvriendelijk mogelijk ontwerp te bieden. Als u deze links volgt, komt u bij de aanwezigheid van WAREMA op de betreffende social media service. Wanneer u op een link naar een social media dienst klikt, wordt er een verbinding met de servers van de social media dienst tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de servers van de sociale mediadienst doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden er nog andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Adres van de website waarop de geactiveerde link staat.
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd
 • Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • IP-adres

Als u al bent aangemeld bij de betreffende social media-dienst op het moment dat de link wordt geactiveerd, kan de aanbieder van de social media-dienst mogelijk uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de social media-dienst. De betreffende aanbieder kan dan zien dat u geïnteresseerd bent in WAREMA, bijvoorbeeld door op de link te klikken. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten door u vooraf af te melden bij uw gebruikersaccount.

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen daarom worden verwerkt door de aanbieder van de sociale mediadiensten in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die persoonsgegevens in het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als in de lidstaten van de Europese Unie.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij geen invloed hebben op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de sociale mediadiensten die op onze website zijn geïntegreerd, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende sociale mediadienst.

Het verheugt ons dat u van de mogelijkheid gebruik wilt maken onze producten via ons verkoopportaal op de website van Amazon aan te schaffen. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij gebruik van de door ons aangeboden diensten op de website van Amazon. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1) Gegevensverwerking bij contactopname

In het kader van de contactopname met ons (bijv. per contactbutton of e-mail) worden persoongegevens verzameld. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam

Deze gegevens worden uitsluitend voor de beantwoording van uw verzoek, resp. voor de contactopname en de daarmee samenhangende technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f AVG.

Indien uw contactverzoek het afsluiten of beëindigen van een contract als doel heeft, dan is rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden na afloop van de verwerking van uw verzoek verwijderd. Dat gebeurt wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende zaak is afgesloten en geen wettelijk voorgeschreven bewaringsplichten dit verhinderen.

2) Gegevensverwerking bij bestelafhandeling

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van het bestelproces via Amazon en het voldoen aan de daarmee verbonden contractuele en wettelijke plichten. Daarbij worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode van uw woonplaats
 • Woonplaats

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractuele procedure naar het met de levering belaste expeditiebedrijf doorgeleid, voorzover dit voor de levering van de waren noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de betalingsafwikkeling naar het betreffende kredietinstituur door, voorzover dat voor de betalingsafwikkeling noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 letter b AVG.

3) Verwijzing naar de Amazon-privacyverklaring

Voor alle verdere gegevensverwerkingen die buiten de bovengenoemde gegevensverwerkingen uitgaan, is het platform Amazon verantwoordelijk. Verdere informatie over gegevensdbescherming door Amazon kunt u in het privacybeleid van Amazon lezen:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?ref_=v_sp_privacy_help&nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

U hebt onder de wettelijke voorwaarden het recht uw gegevens onvoorwaardelijk in te zien en het recht op rectificatie, inperking van de verwerking en het verwijderen van uw gegevens als er geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Bovendien kunt u de gegevensverwerking weerleggen, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid laten gelden of bij de verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze vanzelfsprekend zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang herroepen.

Zo nodig kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze commissaris gegevensbescherming die uw vragen graag beantwoordt: datenschutz@warema.de

We hechten groot belang aan uw vertrouwen. Daarom zijn we altijd bereid om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Als u vragen heeft die we in deze gegevensbeschermingsverklaring niet hebben beantwoord of als u bij een bepaald punt nadere informatie wenst, kunt u zich op ieder moment tot onze medewerker voor gegevensbescherming onder het e-mailadres datenschutz@warema.de wenden.

De Warema Groep is aanwezig in de "sociale media", in dit geval op Facebook, Instagram, YouTube, Xing en LinkedIn, Pinterest en Indeed. Voor zover wij zeggenschap hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen wij ervoor dat de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met onze aanwezigheid.

Naam en adres van de verantwoordelijke voor het bedrijf

Naast Warema Renkhoff SE is de verantwoordelijke persoon voor de bedrijfsuitingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-DS-GVO) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • Xing
  (Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
 • Pinterest
  (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
 • Indeed
  (Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irland)

U gebruikt deze platforms en hun functies echter op eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen).

Wij wijzen er ook op dat uw gegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Doel en rechtsgrondslag

Wij onderhouden zelf de fanpagina's om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen op deze manier te informeren over onze aanbiedingen.

Daarnaast verzamelen wij gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteiten en door bezoekers verstrekte gegevens, interacties) worden door de sociale netwerken verwerkt en aan ons ter beschikking gesteld. Wij hebben geen invloed op de generatie en de presentatie.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door de aanbieders van de sociale media voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Dit maakt het onder meer mogelijk om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden gewoonlijk cookies op uw computer opgeslagen. Los daarvan kunnen ook gegevens die niet rechtstreeks op uw eindapparaten worden verzameld, worden opgeslagen in uw gebruiksprofielen. De opslag en analyse vindt ook plaats op andere apparaten; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, als u als lid bent geregistreerd en bent ingelogd op de respectieve platforms.

Verder verzamelen of verwerken wij geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens door Warema Renhoff SE is gebaseerd op onze legitieme belangen in effectieve informatie en communicatie overeenkomstig Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f. EU-DS-GVO.

Als u om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd, d.w.z. als u uw toestemming verklaart door het bevestigen van een knop of iets dergelijks (opt-in), is de rechtsgrondslag van de verwerking art. 6 lid 1 zin 1 lit. a., art. 7 EU-DS-GVO.

Uw rechten / bezwaarmogelijkheid

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk, moet u

1. log uit bij het betreffende netwerk voordat u onze fanpagina bezoekt,

2. de cookies op uw apparaat verwijderen en

3. sluit uw browser af en start hem opnieuw op.
Na opnieuw inloggen bent u echter weer herkenbaar voor het netwerk als specifieke gebruiker.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de desbetreffende verwerking en de opt-outmogelijkheden wordt verwezen naar de onderstaande informatie:

Facebook
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/;
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en
http://www.youronlinechoices.com;

Instagram
Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875;
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en
http://www.youronlinechoices.com;

Youtube
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy;
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en
http://www.youronlinechoices.com;

Xing
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung;
Opt-Out: http://www.youronlinechoices.com;

LinkedIn
Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy en
http://www.youronlinechoices.com;

Pinterest
Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy;
Opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.Indeed

Indeed
Privacybeleid: https://hrtechprivacy.com/de/brands/about-indeed#privacypolicy
Opt-out: https://de.indeed.com/legal/privacyfaq

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op toegang; Recht op rectificatie; Recht op wissing; Recht op beperking van de verwerking; Recht op bezwaar; Recht op gegevensportabiliteit; Recht om bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Aangezien Warema Renkhoff SE echter geen volledige toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieders van sociale media als u dit recht wilt doen gelden, aangezien zij elk toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van hun gebruikers en passende maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken.

Als je toch hulp nodig hebt, zullen we je natuurlijk proberen te ondersteunen. Neem contact op met datenschutz@warema.de.

Opmerkingen over auteursrecht en artistiek auteursrecht

Als u foto's, teksten, plannen, video's, muziek enz. op onze website wilt publiceren, moet u zich ervan bewust zijn dat u daarmee alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u zelf niet de auteur of rechthebbende bent.

Wij van Warema hechten groot belang aan IT-veiligheid. Niet alleen de bescherming van onze klantgegevens, ook de digitale veiligheid van onze producten vinden we zeer belangrijk. Om deze reden stellen we alles in het werk om alle relevante veiligheidsgaten in onze producten, websites en andere digitale diensten te identificeren en op te lossen. Maar ook het door ons nageleefde security proces evenals de regelmatig uitgevoerde veiligheidstesten zijn geen garantie voor een software die 100% zonder zwakke plekken is. Het is een van onze doelen om deze zwakke plekken zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen en om de negatieve uitwerkingen op onze klanten zo klein mogelijk te houden. Mocht u daarom een aanwijzing voor een zwakke plek ontdekken, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres

it.security(at)warema.de

We doen ons best om zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 5 werkdagen, op uw aanvraag te reageren. Let op het volgende:


 • Geef bij de contactopname geldige contactinformatie aan waarmee we u kunnen bereiken.
 • Beschrijf de zwakke plek zo gedetailleerd mogelijk. Geef, indien aanwezig, firmwareversie, AP-eindpunten of website-adressen aan.
 • Geef een tijdstip aan waarop u de zwakke plek hebt ontdekt.
 • Geef, indien mogelijk, de benodigde stappen aan voor de reproductie van de zwakke plek.
 • Geef ons voldoende tijd om de zwakke plek te verwerken en zie tot dan af van openbaarmaking.
 • We bieden momenteel geen bug bounty-programma aan bij WAREMA.

Met dit document informeren wij u over de verwerking van uw persoongegevens door de WAREMA Group in Duitsland en over de rechten waarop u volgens de gegevensbeschermingswetgeving aanspraak kunt maken.

Contactgegevens voor de tot de WAREMA Group behorende groepsmaatschappijen vindt u geheel onderaan.

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

In het kader van de contractuele relatie en voor de totstandkoming van het contract verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bij opdrachtgevers / leveranciers / partners:

• Contactgegevens (bijv. voor- en achternaam van de actuele en eventueel vorige contactpersoon met titels, firmanaam en adres van de opdrachtgever (werkgever), telefoonnummer met doorkiesnummer, zakelijk e-mailadres)

• Gegevens die op het beroep betrekking hebben (bijv. functie binnen het bedrijf, afdeling)

• Distributiegegevens

• Indien van toepassing, gegevens uit correspondentie

Bij particulieren:

• Stamgegevens (titel, voor-/achternaam, naamtoevoegingen, geboortedatum indien van toepassing)

• Contactgegevens (bijv. naam en privéadres (eventueel etage, wijk, provincie), mobiel-, vast telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer)

• Ander aflever-/factuuradres (bijv. naam en adres (indien van toepassing etage, wijk, provincie), indien van toepassing telefoonnummer, e-mailadres)

• Bestelgeschiedenis

• Indien van toepassing bankgegevens (in het kader van een SEPA-domiciliëringsmandaat ook de voor- en achternaam van de rekeninghouder)

• Indien van toepassing, voorkeursbetalingssysteem, informatie over kredietwaardigheid en kredietgedrag

• Indien van toepassing, gegevens uit correspondentie

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij altijd van u in het kader van de contractvoorbereiding of tijdens het lopende contract. Bij wijze van uitzondering worden uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen ook bij andere instanties verzameld. Dit omvat occasionele vragen over relevante informatie bij kredietbureaus of handelskredietverzekeraars, met name over kredietwaardigheid en kredietgedrag.

Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden of u uw toestemming hebt ingetrokken, worden ze door ons gewist. Opslag van de gegevens langer dan de duur van het contract vindt alleen in gevallen plaats waar wij daartoe verplicht zijn of het recht hebben. Voorschriften die ons tot het opslaan verplichten, zijn bijvoorbeeld te vinden in het Wetboek van Koophandel of in het belastingwetboek. Daar kan een opslagtermijn van max. tien jaar zijn vastgelegd. Bovendien moeten wettelijke verjaringstermijnen in acht worden genomen.

Binnen onze onderneming zorgen wij ervoor dat alleen die afdelingen en personen uw gegevens ontvangen, die deze voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben.

In bepaalde gevallen ondersteunen andere ondernemingen of dienstverleners van het concern (bijv. IT-dienstverleners, expeditie, kredietbeoordeling) onze respectieve gespecialiseerde afdelingen bij de uitvoering van hun taken. Met hen werd het noodzakelijke contractuele kader wat betreft wetgeving inzake gegevensbescherming gesloten. In afzonderlijke gevallen kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan een door WAREMA erkende dealer om u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zo goed mogelijk te adviseren of wanneer uw aanvraag bij ons binnenkomt, maar feitelijk aan een erkende dealer wordt doorgegeven. Verdere overdracht van gegevens vindt echter alleen plaats met uw voorafgaande toestemming.

Bovendien zijn wij in wettelijk voorgeschreven gevallen verplicht bepaalde informatie aan officiële instanties door te geven, zoals bijv. de belastingdienst, rechtshandhavingsinstanties en de douane.

Een datatransmissie naar derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of leveranciersrelatie of wettelijk verplicht is, of als u ons daartoe toestemming hebt gegeven.

Indien nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze groepsmaatschappij in Zwitserland, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling. De naleving van het gegevensbeschermingsniveau wordt daarbij gewaarborgd door een besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid.

Uw rechten als betrokkene zijn gestandaardiseerd in Art. 15 - 22 van de AVG.

Hiertoe behoort:

• Het recht op inzage (art. 15 AVG)

• Het recht op rectificatie (art. 16 AVG)

• Het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

• Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

• Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG)

• Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

Om deze rechten te doen gelden, kunt u zich wenden tot: datenschutz@warema.de. Hetzelfde geldt wanneer u vragen heeft over de gegevensverwerking in onze onderneming, of een eenmaal gegeven toestemming wilt terugnemen. Bovendien kunt u tegen de gegevensverwerking een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor het geval dat wij uw gegevens voor de waarborging van legitieme belangen verwerken, kunt u deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, op elk moment weerleggen, dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die superieur zijn aan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het laten gelden, de gebruikmaking of verdediging van rechten.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, hebt u het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct mail zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

U bent verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om een contractuele relatie aan te gaan of te verwerken. Dit is noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie en de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke verplichtingen. Het ten uitvoer brengen van het contract is zonder terbeschikkingstelling van deze gegevens niet mogelijk.

Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerkingsprocessen voor de totstandkoming van een beslissing.

WAREMA Renkhoff SE

Adres

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

WAREMA Kunststofftechnik & Maschinenbau GmbH

Adres

Dillberg 33

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

WAREMA International GmbH

Adres

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

WAREMA Sonnenschutztechnik GmbH

Adres

Ostring 6,

D-09212 Limbach-Oberfrohna

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

Wings Professional Project GmbH

Adres

Hutmacherring 7,

D-23556 Lübeck

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

Caravita GmbH

Adres

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

Novaco Invest GmbH

Adres

Dillberg 14-16

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

Exterra Services GmbH

Adres

Ammerthalstraße 16

D-85551 Kirchheim bei München

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de

Clip ´n Shade GmbH

Adres

Dillberg 14-16

D-97828 Marktheidenfeld

Contactinformatie

Telefoon: +49 (0)9391/20-0

Telefax: +49 (0)9391/20-42 99

E-mail: info@warema.de

Contact Gegevensbescherming

datenschutz@warema.de