WAREMA Nederland B.V.
Roelof Rozema
Schepenlaan 3
6002 NL Weert
Telefoon: +31 495 8701-50
E-mail: info@warema.nl

13024149

NL007278731B01

Dit impressum geldt ook voor onze officiële publicaties via de sociale media:

https://www.facebook.de/warema1955
https://twitter.com/WAREMA_de
https://www.youtube.com/user/SonnenLichtManager
https://de.pinterest.com/warema1955/
https://www.instagram.com/sonnenlichtmanager/

Hier kunt u onze algemene voorwaarden en onze algemen inkoopvoorwaarden bekijken / downloaden.

Hier kunt u het vrijstellingsdocument op grond van §48 b EStG downloaden.

Voor het gebruik van de nieuwe opvraag voor de bevestiging van de vrijstellingsdocumenten (VSD) is registratie vereist!
De opvraagdiensten blijven gratis beschikbaar!

Het voor WAREMA Renkhoff SE geldende nummer van de belastingdienst in Beieren is 231.

WAREMA en het WAREMA logo zijn geregistreerde merken van WAREMA Renkhoff SE.Andere hier vermelde kenmerken zijn merken of geregistreerde merken van de betreffende eigenaren.

WAREMA Renkhoff SE en haar dochterondernemingen (hierna: WAREMA of WAREMA Groep) stellen diverse tools gratis ter beschikking om de planning en visualisatie van WAREMA producten te vergemakkelijken. Deze extra planningshulpen ontheffen de gebruiker er niet van, de betreffende montage- en bedieningshandleidingen alsmede de overige, productspecifieke aanwijzingen in acht te nemen.

Door gebruik te maken van de hulpmiddelen van de WAREMA Groep gaat de gebruiker akkoord met de volgende aansprakelijkheidsregelingen.

I. Geldigheidsbereik

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor het gebruik van de volgende WAREMA-tools:

 • WAREMA Zonweringsplanner
 • WAREMA configurator of CARAVITA Parasol configurator
 • WAREMA maatassistent
 • WAREMA collectie-adviseur
 • WAREMA statische steun-tool
 • WAREMA bevestigingsadviseur
 • WAREMA Schaduwsimulator
 • WAREMA designer of CARAVITA AR designer
 • WAREMA CAD

II. Gebruiksaanwijzingen en verantwoordelijkheidsbereik van de gebruiker:

De WAREMA-tool wordt voor de gebruiker kosteloos ter beschikking gesteld als hulp bij de planning. De gebruiker zal onder eigen verantwoordelijkheid de volgende gebruiksaanwijzingen in acht nemen:

1. Bij gebruik van de tool worden de invoervelden in de regel niet gecontroleerd op plausibiliteit. Een plausibiliteitscontrole van de ingevoerde gegevens moet derhalve verplicht door de gebruiker worden uitgevoerd. Na uitgave van gegevens is de gebruiker verantwoordelijk voor de deskundige controle van de gegenereerde gegevens, met name met betrekking tot statica en technische haalbaarheid.

2. De WAREMA-tool kan een deskundige controle van afzonderlijke gevallen niet vervangen. Vanwege de complexiteit van de interactie van bouwmaterialen, gereedschappen, bevestigingselementen en overige factoren, hangt een deskundige advisering af van de nauwkeurige kennis van de omstandigheden op de plaats. De gebruiker is daarom verplicht, de inbouwsituatie inclusief de omstandigheden op de plaats (ondergrond enz.) te laten controleren door een gespecialiseerde firma.

3. De tool moet passend worden gebruikt conform zijn gebruiksdoel voor de betreffende functie. Indien het gebruik van het programma offline gebeurt, moet er regelmatig worden gecontroleerd, of de actuele programmaversie van de WAREMA-tools wordt gebruikt. In het geval van online-gebruik en met name dan, als inhoud via de WAREMA-tool wordt gedownload, is de gebruiker verplicht, maatregelen ter bescherming tegen malware volgens de actuele stand van de techniek te treffen.

4. De gebruiker is niet gerechtigd, wijzigingen aan de WAREMA-tool uit te voeren. Naleving van de toepasselijke veiligheidsbepalingen is dan niet meer verzekerd.

5. Indien de WAREMA-tool informatie resp. links naar externe inhoud bevat, is de gebruiker verantwoordelijk voor hun juridische en inhoudelijke beoordeling.

III. Aansprakelijkheid WAREMA

1. WAREMA is alleen aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door WAREMA resp. zijn plaatsvervangende agenten of wettelijke vertegenwoordigers.

2. Voor lichte nalatigheid is WAREMA slechts aansprakelijk bij overtreding van wezenlijk contractuele verplichtingen, dat betekent, wanneer het doel van het contract in gevaar is. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische en voorzienbare schade.

3. De cijfers 1. en 2. gelden niet voor de aansprakelijkheid voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid, alsmede voor schending van de Wet Productaansprakelijkheid. Hier wordt de aansprakelijkheid niet beperkt.

4. In de gevallen, die niet in het toepassingsbereik van de cijfers 1. - 3. vallen, is WAREMA niet aansprakelijk voor gevolgschade resp. middellijke schade of bijzondere schade. Hieronder vallen met name gederfde winst, schade aan andere zaken, schade door bedrijfsonderbrekingen (bijvoorbeeld vanwege onderhoud, reparaties, storingen), aanspraken van derden of schadevergoedingen.

Ook is in de gevallen, die niet in het toepassingsbereik van de cijfers 1. - 3. vallen, de aansprakelijkheid beperkt tot de contracttypische en voorzienbare schade.

5. Het bezwaar tegen medeschuldigheid blijft voor WAREMA in ieder geval open. De gebruiker heeft in het bijzonder de verplichting voor aanhouding van de bovengenoemde gebruiksaanwijzingen en het overige, gebruik volgens de voorschriften van het programma.

IV. Auteursrecht

Het gebruik van de WAREMA-tool gebeurt uitsluitend in het kader van het betreffende gebruiksdoel. Iedere ongeautoriseerde overdracht, ook van delen van het programma, is verboden. De bij gebruik van het programma en een evt. uitgevoerde decompilatie verkregen gegevens mogen niet worden gebruikt voor de ontwikkeling, productie of marketing van een programma met in wezen soortgelijke uitdrukking of voor enige andere op het auteursrechtinbreuk makende handeling (§ 69e UrhG).

Overtredingen tegen deze bepalingen, ook de poging, zijn strafbaar. Onafhankelijk van strafrechtelijke procedures kunnen schadeclaims geldend worden gemaakt.

V. Toepasselijk recht

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is gebaseerd op het Duitse recht. Indien het gebruik gebeurt door een verbruiker, consument, die hierbij niet handelt in de uitoefening van zijn beroepsmatige of commerciële activiteit, blijft het onaangetast, zich met betrekking tot de voorliggende aansprakelijkheidsbeperking te beroepen op de gunstigere regelingen van zijn nationale recht.

 • Alle content op deze en de volgende pagina's incl. foto's, teksten, geluid en video zijn eigendom van en worden beschermd door WAREMA. Luchtbeeldopnames: Bavaria Luftbild Verlags GmbH, Eching.
 • Elke persoon is bevoegd om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden de pagina te bekijken, te publiceren en documenten op deze pagina te printen, mits op alle documenten het handelsmerk verschijnt. Het is onder geen beding geoorloofd en alleen met toestemming van WAREMA toegestaan om delen of uittreksels van content en informatie van deze website/catalogus te kopiëren, te hergebruiken, te wijzigen, te overdragen, te verkopen of op een andere server te zetten.

Allereerst willen wij u meteen vooraf hier over uw rechten als betroffen persoon informeren, die u door het recht op bescherming van persoonlijke gegevens worden toegekend; bij passende gelegenheid zullen wij u deze punten ook later in de verklaring over bescherming van persoonlijke gegevens nog eens presenteren. Deze rechten zijn vastgelegd in artikel 15 - 22 van de EU-AVG. Hiertoe behoort:

 • het recht op informatie (art. 15 EU-AVG), wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen;
 • het recht op uitwissing (art. 17 EU-AVG), wanneer u wilt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen, gewist moeten worden;
 • het recht op rectificatie (art. 16 EU-AVG), indien u eens zou vaststellen dat er over u verkeerde persoonsgegevens zijn opgeslagen, of wanneer uw naam, bijv. als klant, of uw adres gewijzigd is;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 EU-AVG), wanneer u wenst dat wij uw persoonsgegevens aan een andere onderneming doorgeven;
 • het recht op beperking van de gegevensverwerking (art. 18 EU-AVG), wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. reclame) niet meer worden verwerkt;
 • het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking (art. 21 EU-AVG).

Om deze rechten te laten gelden kunt u zich wenden aan:

WAREMA Renkhoff SE
Functionaris gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld

Hetzelfde geldt wanneer u vragen heeft over de gegevensverwerking in onze onderneming, of een eenmaal gegeven toestemming wilt terugnemen. U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming.

Hartelijk welkom op onze website, wij verheugen ons over uw interesse in onze onderneming. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG) en de voor onze onderneming geldende landspecifieke uitvoeringswetten.

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij via onze website van uw verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken, wanneer wij deze wissen en hoe uw gegevens door veiligheidsmaatregelen zo goed mogelijk worden beschermd. Bovendien delen wij u de betreffende rechtsgrondslag mee, waarop ons de dienovereenkomstige gegevensverwerking toegestaan is, om u te allen tijde een goed gevoel te geven wanneer u door onze pagina's bladert.
Bovendien wordt u geïnformeerd over uw wettelijk vastgelegde rechten in relatie tot de verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, waarmee het dus mogelijk is een persoon bijv. aan de hand van een bepaald kenmerk te herkennen. Daartoe behoren “klassieke“ gegevens zoals vooral naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer of het e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld pseudonieme gegevens, die tenminste theoretisch aan u kunnen worden toegekend, zoals bijv. uw IP-adres, user-ID's of via cookies geregistreerde gegevens. Dat betekent natuurlijk niet, dat wij al deze gegevens over u verzamelen en in een datapool opslaan; hoe wij precies met uw gegevens omgaan, met welk doel wij die verzamelen en of wij überhaupt een toekenning aan u als persoon uitvoeren, zouden wij u graag als volgt willen toelichten.

Er is sprake van anonieme gegevens als er geen enkel persoonlijk verband met de gebruiker kan worden gelegd.

Verantwoordelijk inzake gegevensbescherming is:

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld
datenschutz@warema.de

U kunt uw vragen, bezwaren en meldingen richten aan het e-mailadres datenschutz@warema.de

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct mail, wij u dan dus bijvoorbeeld reclame via de post toesturen, hebt u het recht op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor een profilering als deze in relatie staat tot de direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct mail zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt en zullen wij u dan zoals gewenst bijvoorbeeld geen reclame meer toesturen. Het bezwaar kan gratis en in elke gewenste vorm worden ingediend. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor de volgende contactgegevens te gebruiken:

WAREMA Renkhoff SE
Gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld
datenschutz@warema.de .

Voor het geval dat wij uw gegevens voor de waarborging van verdere legitieme belangen verwerken, kunt u deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, op elk moment weerleggen, dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die superieur zijn aan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechten.

Bij het bezoek aan onze website hebben wij gewoonlijk nauwelijks persoonlijke gegevens van u nodig. Wij registreren daarom bij het oproepen van de website altijd alleen die gegevens, die wij nodig hebben om u het bekende comfort en de functies van onze internetpagina's voor u gereed te maken. Daarbij worden de volgende gegevens bij het oproepen van de website tijdens de lopende verbinding door de webserver geregistreerd:

 • gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem;
 • naam van der internetprovider;
 • informatie over de website vanaf welke u ons bezoekt;
 • informatie over de websites die u bij ons oproept, de datum en het tijdstip van het bezoek;
 • naam van het opgevraagde bestand, of het bestand bijv. doorgestuurd is, hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • het door uw internetprovider toegewezen IP-adres.

Om de website steeds zo goed mogelijk zonder problemen voor u gereed te kunnen stellen, hebben wij natuurlijk veiligheidsmaatregelen genomen, om de website tegen aanvallen van buiten te beschermen. Om die reden worden de bovengenoemde gegevens volgens art. 6 lid 1 letter f EU-AVG bij ons opgeslagen. Natuurlijk vindt zo'n opslag niet onbegrensd plaats, maar alleen zó lang, als wij deze gegevens in de regel nodig hebben om aanvallen uit te kunnen sluiten. Daarom worden de gegevens na uiterlijk zeven dagen door inkorten van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd. Dat betekent dat wij dan geen verbinding met u als persoon meer tot stand kunnen brengen. Deze geanonimiseerde gegevens verwerken wij dan alleen nog voor statistische doeleinden, om onze site voor u voortdurend te verbeteren, doordat wij bijv. analyseren van welke aanbiedingen door de gebruikers zeer vaak gebruik wordt gemaakt, om die dienovereenkomstig te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Natuurlijk is het daar bovenuit voorstelbaar, dat op onze site verdere persoonsgegevens van u worden geregistreerd. Welke gegevens dat zijn, hangt ervan af welke acties u op onze site onderneemt en van welke functies u gebruik maakt, dus bijvoorbeeld of u online bij ons solliciteert, ons een aanvraag via het contactformulier toestuurt, of ook een klacht indient.

In het kader van de volgende privacyverklaring willen wij u er daarom over informeren, welke verdere gegevens wij in verschillende situaties van u verzamelen en welke mogelijkheden u dan weer heeft, hierop indien gewenst ook invloed uit te oefenen.

Houd er s.v.p. rekening mee, dat eventueel ook verdere aanwijzingen hierover op verschillende plaatsen binnen onze website, bijv. in het online-sollicitatietool of het contactformulier, nogmaals op passende plaatsen zijn ondergebracht, zodat u de noodzakelijke informatie in een blik in ervaring kunnen brengen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons natuurlijk aan de relevante, noodzakelijke wettelijke voorschriften en bepalingen, vooral die van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU AVG) en alle verder geldige bepalingen over recht op privacy.

In het kader van de voorschriften betreffende recht op privacy moeten steeds dienovereenkomstige rechtsgrondslagen voor een uitgevoerde gegevensverwerking verkregen zijn. Deze rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking vloeien in het bijzonder voort uit artikel 6 EU-AVG. Natuurlijk zorgen wij er steeds voor onze handelingen op een dergelijke rechtsgrondslag te baseren en willen u hier graag hierover informeren.

Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een toestemming door u werd gegeven (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG), bijvoorbeeld doordat u zich vrijwillig op een nieuwsbrief heeft geabonneerd. Vaak zijn ook gegevens voor de uitvoering van een contract / precontractuele maatregelen vereist (art. 6 lid 1 letter b EU-AVG) of de gegevens zijn nodig voor het nakomen van een juridische verplichting (art. 6 lid 1 letter c EU-AVG), wanneer wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn, facturen of commercieel schriftverkeer om redenen m.b.t. handels- of belastingrecht onafhankelijk van de bepalingen inzake gegevensbescherming te bewaren. Ook is denkbaar dat wij gegevens verwerken voor het vrijwaren van rechtmatige belangen van onze onderneming, voorzover uw vertrouwelijke belangen niet overwegen (art. 6 lid 1 letter f EU-AVG). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de registratie van het IP-adres en het voor korte tijd opslaan ervan, om onze internetsites aan te kunnen bieden en aanvallen afweren.

Wij gebruiken uw gegevens gewoonlijk voor zakelijke contacten, voor de naleving van contractuele een wettelijke verplichtingen, voor de tenuitvoerlegging van de contractuele verhouding, voor het aanbieden van producten en diensten alsook voor de verbetering van de relatie met de klant, wat ook analyses voor marketingdoeleinden en direct mail kan inhouden.

Indien wij een gegevensverwerking op uw toestemming moeten baseren, dan informeren wij u, voordat u uw toestemming verleent over het doel van de gegevensverwerking, en over uw recht op opzegging, waarvan u natuurlijk altijd, zonder opgaaf van reden gebruik kunt maken; hoe u van uw recht op opzegging gebruik kunt maken, wordt eveneens hierna beschreven; gewoonlijk is hier echter bijvoorbeeld een e-mail naar het hierboven vermelde contactadres voldoende, of een wijziging van de instellingen in onze consent banner.
Mocht de toestemming ook betrekking hebben op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens, dus zeer gevoelige gegevens zoals bijv. gegevens over gezondheid of religie, dan zullen wij u daar in de toestemmingsverklaring nadrukkelijk op wijzen. Een verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens door ons geschiedt echter alleen dan, als dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is en er geen reden bestaat aan te nemen dat uw legitieme belang aan uitsluiting superieur is aan de verwerking van de gegevens. Op onze internetsites worden zulke gegevens standaard echter niet verzameld.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend door ons vertrouwelijk behandeld. In onze onderneming hebben alleen bevoegde personen toegang tot uw gegevens, die zich met de technische, commerciële, redactionele service, resp. klantenadministratie bezig houden; wij houden ons in dit opzicht aan het need-to-know-principe, doordat alleen personen toegang tot uw gegevens verkrijgen, die dat werkelijk nodig hebben, om u vooral in volle omvang service te kunnen leveren en ook op uw wensen in te kunnen gaan. Wij zullen uw gegevens bovendien alleen in het kader van de wettelijke bepalingen of bij overeenkomstige toestemming aan derden overleggen, resp. wij zullen uw gegevens niet aan derden doorgeven behalve als wij daartoe op grond van dwingende rechtsvoorschriften verplicht zijn; anders blijven uw gegevens alleen binnen onze onderneming.
In bepaalde gevallen ondersteunen dienstverleners onze verschillende afdelingen bij de uitvoering van uw opdrachten, bijvoorbeeld leveringsdiensten om u waren toe te sturen, betaaldiensten om u zoveel mogelijk opties bij betalingen aan te bieden, dienstverleners die voor ons kredietwaardigheid beoordelen of ook IT-dienstverleners die ons wat techniek betreft bij onderhoud en service ondersteunen of bepaalde systemen voor ons voorbereiden, om u onze bekende service te kunnen bieden. Met alle dienstverleners zijn echter de noodzakelijke privacycontracten afgesloten, waarin alle wettelijk voorgeschreven minimale eisen zijn opgenomen.

Op onze website vindt u een contactformulier dat voor uw elektronische contactopname kan worden gebruikt en u de mogelijkheid biedt ons direct vragen te kunnen stellen, over onze producten, service of andere thema's. Natuurlijk kunt u ons ook verdere vragen of verbeteringsvoorstellen toesturen. Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij uw in het kader van het contactformulier opgegeven gegevens voor het opnemen van contact en de beantwoording van uw vragen en verzoeken. Hierbij wordt het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag gehanteerd, doordat u alleen die gegevens op moet geven die wij per se nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen. Dat zijn uw e-mailadres en het mededelingenvenster zelf, die daarom als plichtvelden zijn gemarkeerd. Deze gegevens helpen u een antwoord op uw aanvraag toe te kunnen sturen. Bovendien wordt om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging uw IP-adres verwerkt. Alle andere gegevens zijn niet verplicht en kunnen optioneel (bijv. voor een individuele beantwoording van uw vragen) worden ingevoerd, wat echter niet absoluut noodzakelijk is. Zo heeft u steeds onder controle welke gegevens u ons via het contactformulier wilt meedelen, en welke niet.

Als u via e-mail contact met ons opneemt, zullen wij de in de e-mail vermelde persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Er vindt verder geen gegevensverzameling plaats.

Op onze website heeft u de mogelijkheid prospectussen te bestellen. Als u geen toestemming geeft voor verder gebruik verwerken wij de door u in het kader van het aanvragen van onze brochure opgegeven gegevens alleen voor de uitvoering resp. afwikkeling van de aanvraag.

Ook hier nemen wij het principe van de minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht, doordat u gegevens moet verstrekken die wij per se nodig hebben voor de uitvoering van de aanvraag van de brochure resp. voor het voldoen aan onze contractuele verplichtingen (d.w.z. uw achternaam, voornaam, postcode, plaats, straat, land, die nodig zijn om u de gewenste prospectussen toe te kunnen sturen) of voor het verzamelen waarvan wij wettelijk verplicht zijn (bijv. identificatiebewijs bij bepaalde producten etc.).

Bovendien wordt om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging uw IP-adres verwerkt.

Natuurlijk kunt u zelf nog meer gegevens opgeven als u dat wilt; dit is echter niet verplicht en staat u vrij.

U heeft de mogelijkheid zich met maar één toegangscode bij onze services, vooral bij WAREMA plus, aan te melden; dit wordt ook Single Sign On (“SSO”) genoemd. Wanneer u zich via Single Sign On bij WAREMA plus aanmeldt of wilt registreren, willen wij u naast de bestaande privacyvoorwaarden de volgende, voor WAREMA plus verder uitgebreide privacyverklaringen geven, om transparant uiteen te zetten, welke verdere gegevens in samenhang hiermee door ons eventueel worden geregistreerd, resp. die voor het activeren van WAREMA plus en de betreffende functies nodig zijn:

 • De persoonsgegevens die u binnen de verschillende tools op ons platform opgeeft (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met een vakhandelaar, aanmelden voor een nieuwsbrief, bestellen van een monster) worden alleen voor de aangegeven doeleinden binnen de tool gebruikt. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld gegevens die u ons in het kader van een aanvraag afspraak meedeelt, alleen voor de verwerking van uw aanvraag en voor geen ander doel worden gebruikt Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, letter a, b) AVG. Voor de bevestiging van de afspraak worden de gegevens voor de directe contactopname ook aan de WAREMA-dealers toegankelijk gemaakt, zodat een WAREMA dealer bij u in de buurt zich direct met u in verbinding kan zetten, en u snel en volledig geholpen kunt worden.
 • De betreffende persoonsgegevens worden door ons in de vorm van gebruikersprofielen samengevoegd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld in één oogopslag uw geplaatste bestellingen of contactopnames tot nu toe inzien. Ook is het mogelijk een eventuele communicatie met één van onze vakhandelaren in te zien als deze binnen ons portaal gebeurde. Op deze manier kunnen wij u op elk moment zo goed mogelijk adviseren en van dienst zijn. Gebruik ten behoeve van daar bovenuit gaande doeleinden geschiedt in geen geval, in het bijzonder worden de verkregen gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruikt of aan andere derden doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De gegevens worden ook niet doorgegeven naar derde landen buiten de EU / de EER.
 • De gegevens worden bij ons slechts zó lang bewaard als u uw profiel op ons portaal wilt gebruiken. Als u het niet meer eens bent met de gegevensverwerking, of uw profiel wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid uw profiel te wissen. In dat geval worden alle bijbehorende gegevens die wij van u hebben gewist. Uitgezonderd zijn hierbij gegevens die voor ons nodig zijn voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bewaartermijnen) of voor de afwikkeling van nog lopende zakelijke processen (facturering, etc.) en er een juridisch voorschrift bestaat dat wij deze gegevens moeten bewaren.
 • WAREMA maakt voor de gegevensverwerking binnen het portaal gebruik van een dienstverlener, met wie de vereiste afspraken en contracten zijn overeengekomen ter bescherming van uw gegevens.
 • Binnen het platform bestaat de mogelijkheid via GPS-gegevens naar een vakhandelaar bij u in de buurt te zoeken, zodat u altijd de speciaalzaak vindt die voor u het best bereikbaar is. Hierbij worden uw GPS-gegevens alleen doorgegeven bij uw eerdere uitdrukkelijke toestemming krachtens artikel 6, lid 1, letter a) EU-AVG. De gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, worden alleen ten behoeve van het zoeken naar vakhandelaren bij u in de buurt gebruikt, en daarbuiten niet voor andere doeleinden gebruikt, niet opgeslagen en niet doorgegeven aan derden. undefined


U heeft natuurlijk ook hier het recht op informatie over de u betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht op rectificatie of verwijdering, of op inperking van de verwerking en een recht op bezwaar tegen de verwerking, alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming. Gelieve hiervoor contact op te nemen met datenschutz@warema.de Verdere informatie over deze rechten vindt u ook direct aan het begin van deze privacyverklaring.

Voor vragen over de gegevensverwerking in ons portaal kunt u ook contact opnemen met de functionaris gegevensverwerking via datenschutz@warema.de.

Door registratie op onze website worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens, die voor de activering van de pagina en voor de systeemveiligheid nodig zijn). Met activeren van de knop “Nu registreren” geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Zonder deze gegevens zullen we de registratie helaas moeten afwijzen, omdat we deze dan niet kunnen uitvoeren. Natuurlijk kunt u zelf nog meer gegevens opgeven als u dat wilt; dit is echter optioneel en niet verplicht om een WAREMA plus account te openen.

Let op: Het door u ingevoerde wachtwoord wordt bij ons versleuteld opgeslagen. Om uw wachtwoord geheim te houden, en omdat uw wachtwoord alleen voor u is bestemd, kunnen onze medewerkers/-sters dit wachtwoord niet lezen. Ze kunnen u daarom geen informatie geven als u uw wachtwoord bent vergeten. Gebruik in dat geval de functie “Wachtwoord vergeten” waarmee u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord per e-mail krijgt toegezonden. Geen enkele medewerker/-ster is bevoegd telefonisch of schriftelijk uw wachtwoord op te vragen. Noem daarom nooit uw wachtwoord mocht u dergelijke verzoeken ontvangen.

Met het voltooien van het registratieproces zijn uw gegevens bij ons voor de toegang tot het afgeschermde klantgedeelte opgeslagen, waarin u zich dan meteen kunt inloggen. Zodra u zich op onze website met e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, worden deze gegevens voor door u op onze internetsite uitgevoerde acties beschikbaar gesteld (bijv. afspraak maken met een WAREMA vakhandelaar). Adreswijzigingen kunt u hier zelfs zelfstandig aanbrengen wanneer hier iets veranderd is of wanneer u bijv. vroeger een tipfout heeft gemaakt. Geregistreerde personen hebben de mogelijkheid wijzigingen/rectificaties van het factuur- of leveradres in de bestelhistorie zelfstandig uit te voeren.

WAREMA Renkhoff SE hecht bijzonder veel waarde aan een goede relatie met u als klant en wil u graag informatie en aanbiedingen betreffende onze producten/diensten verstrekken. Daarom verwerken wij uw gegevens om u passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te kunnen sturen, voor marktonderzoek met u contact op te kunnen nemen of u vragen te kunnen stellen.

Op onze website kunt u zich daarom aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief. Het bij deze aanmelding opgegeven e-mailadres en uw naam worden voor de verzending van de gepersonaliseerde nieuwsbrief of voor marktonderzoek gebruikt. Hierbij wordt de grondslag van de minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht genomen omdat als verplicht veld alleen het e-mailadres en, bij een gepersonaliseerde en aan uw situatie aangepaste nieuwsbrief, ook uw naam is aangegeven. Om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging wordt bij aanmelden voor de nieuwsbrief ook uw IP-adres verwerkt.

WAREMA maakt bovendien gebruik van een telpixel voor de nieuwsbrief. Hierbij gaat het om een technologie die registreert hoe de users onze nieuwsbrief lezen, op welke informatie bijzonder vaak wordt geklikt, en op welke niet. Hierbij is het doel, onze nieuwsbrief voor u zó te optimaliseren, dat hij voor u nog aantrekkelijker, gemakkelijker leesbaar en informatiever wordt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en worden niet met u als persoon verbonden. De verzamelde gegevens zijn van zuiver statistische natuur, omdat deze al anoniem worden geregistreerd, en worden niet met uw verdere persoonsgegevens in verbinding gebracht.

Als u eens geen nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u op elk moment de toestemming tot ontvangst van de nieuwsbrief en algemeen tot het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct mail en marktonderzoek weerleggen; dit geldt ook voor profileren als het met direct mail in verband staat. Wanneer u de toestemming weerlegt, zullen wij uw gegevens voor dit doel niet meer verwerken en u dan geen nieuwsbrief meer toesturen.
U kunt het abonnement natuurlijk op elk gewenst moment via de achteraan in de nieuwsbrief ondergebrachte afmeldingsmogelijkheid beëindigen en zo uw toestemming weerleggen.
Uw intrekking kan, indien u dat wenst, ook zonder opgaaf van redenen gratis en in elke gewenste vorm geschieden en moet zo mogelijk via datenschutz@warema.de of via de post naar

WAREMA Renkhoff SE
Gegevensbescherming
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld

worden gestuurd.

U hebt op onze website bij verschillende gelegenheden en op verschillende momenten de mogelijkheid deel te nemen aan een prijsvraag. Als u een prijsvraagscherm invult, verwerken wij de daar opgegeven gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de prijsvraag. Het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag wordt in acht genomen doordat u alleen die gegevens op moet geven die wij per se nodig hebben voor de uitvoering van de prijsvraag en om u op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Dat is gewoonlijk uw naam en uw e-mailadres. De verplichte velden zijn aangegeven met een (*). Om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging wordt ook uw IP-adres verwerkt. De overige velden zijn optioneel en kunnen als u dat wilt ook ingevuld worden.

Zonder dat u de gegevens in de verplichte velden invoert, kunnen wij de prijsvraag helaas niet uitvoeren. Een deelname is dan niet mogelijk.

Binnen het prijsvraagscherm hebt u verder de mogelijkheid toestemming voor reclame te verlenen. Natuurlijk is het ook mogelijk zonder opgave van een reclametoestemming deel te nemen aan de prijsvraag. Als u ons toestemming geeft door de betreffende checkbox aan te vinken, verwerken wij uw gegevens ook om u informatie en aanbiedingen over onze producten/diensten/services per e-mail te doen toekomen, of u in onze adreslijst voor de nieuwsbrief op te nemen.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen herroepen via datenschutz@warema.de.

Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in een functie bij de WAREMA groep. Wij zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en willen u er graag een goed gevoel over geven bij ons op een vacature te solliciteren. Daarom verwerken wij de door u via het sollicitatieformulier verstrekte persoonsgebonden gegevens alleen ten behoeve van de effectieve en correcte afwikkeling van de sollicitatieprocedure en om contact op te kunnen nemen in het kader van het sollicitatieproces. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

Binnen het sollicitatieformulier, dat een tool van SmartRecruiters is, die ons hier bij de verwerking ondersteunen, verzoeken wij u ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Hierbij wordt het principe van minimale gegevensverwerking en zo beperkt mogelijke gegevensopslag gehanteerd doordat u alleen die gegevens moet verstrekken die wij nodig hebben om uw sollicitatie volledig in behandeling te kunnen nemen (zoals bijv. uw C.V.), of gegevens die wij wettelijk verplicht moeten registreren. De verplichte velden zijn aangegeven met een *(ster). Om technisch noodzakelijke redenen en juridische beveiliging wordt bovendien uw IP-adres verwerkt. Een verdere verwerking van uw sollicitatiegegevens bij SmartRecruiters, die boven de activering van het systeem uitgaat, vindt niet plaats.
Zonder deze gegevens kunnen wij uw sollicitatie helaas niet in behandeling nemen. Vanzelfsprekend heeft u de mogelijkheid verdere vrijwillige informatie op uw sollicitatieformulier in te vullen, zodat wij ons een omvattend beeld van u kunnen maken, dit is echter niet verplicht om ons een sollicitatie toe te kunnen sturen en staat u vrij.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid uw sollicitatiegegevens via SmartProfile te uploaden. Hierbij gaat het om een functie van SmartRecruiters. Wanneer u van SmartProfile gebruik maakt en hier reeds gegevens heeft ondergebracht, kunt u van die gegevens gebruik maken en het betreffende formulierveld met de ingevoerde gegevens uit het profiel vullen. Er vindt echter principieel geen vergelijking van gegevens plaats. Bovendien hebben wij geen invloed op de gegevensverwerking die met uw gebruik van SmartProfile en met eventuele gegevensverzameling door SmartRecruiters samenhangt. Meer informatie over de gegevensverwerking door SmartProfile vindt u onder de volgende link: https://www.smartrecruiters.com/de/legal/candidate-privacy-policy/may-14-2019/

Bovendien kunt u, als u een gebruikersprofiel heeft bij 'Indeed', ook via Indeed het formulierveld vullen met de gegevens uit uw profiel die u daar al heeft ingevoerd. Dit bespaart tijd en zo kunt u gebruik maken van eerder uitgevoerd voorwerk. Er vindt ook hier echter principieel geen vergelijking van gegevens plaats. Bovendien hebben wij geen invloed op de gegevensverwerking bij Indeed. Meer informatie over de gegevensverwerking en eventuele gegevensregistratie door Indeed vindt u onder de volgende link: https://de.indeed.com/legal

Om de veiligheid en geheimhouding van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen passen we daarvoor bedoelde veiligheidsmaatregelen toe. Uw sollicitatiegegevens worden alleen in ons sollicitatiesysteem SmartRecruiters verwerkt en bewerkt. Ook hiermee zijn de vereiste privacyovereenkomsten afgesloten.

Wij slaan uw gegevens voor het verwerken van uw sollicitatie op ten behoeve van bovengenoemd doel tot de sollicitatieprocedure is afgesloten en bijbehorende termijnen zijn verstreken, echter uiterlijk zes maanden na ontvangst van een beslissing wissen wij uw sollicitatiegegevens. U heeft echter de mogelijkheid dat wij uw sollicitatiegegevens langer opslaan en/of uw profiel met andere interessante vacatures vergelijken, wanneer wij bijvoorbeeld bij de actuele vacature een andere kandidaat de voorkeur gegeven hebben, maar eventueel in nabije toekomst soortgelijke vacatures hebben, die bij uw profiel zouden passen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig en zullen u dan verzoeken ons die per mail te bevestigen. In dat geval zouden wij uw sollicitatie langer (tot 12 maanden) in het systeem opslaan en steeds oproepen wanneer er een voor u interessante functie wordt aangeboden. U kunt uw sollicitatie natuurlijk op elk moment uit ons systeem laten verwijderen waarna u niet meer in het vervolgproces meegenomen zult worden, in dat geval wissen wij natuurlijk uw sollicitatiegegevens.

U kunt uw toestemming vanzelfsprekend op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen met werking voor de toekomst intrekken. Dit kan door te bellen naar +49 9391/20-4214, per e-mail naar philipp.dorsch@warema.de of door een brief te sturen naar Dillberg 14, 97828 Marktheidenfeld.

WAREMA Renkhoff SE hecht bijzonder veel waarde aan een goede relatie met u als klant en verstrekt u graag informatie en aanbiedingen betreffende onze producten/diensten/services. Daarom verwerken wij uw gegevens om u passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te kunnen sturen, wanneer u in ons klantenbestand wordt opgenomen en bij ons bijv. een product of een dienstverlening heeft besteld (§7 lid 3 Duitse UWG).

Als u dat niet wilt, kunt u op elk moment het gebruik van uw persoongegevens ten behoeve van direct mail weerleggen; dit geldt ook voor profileren als het met direct mail in verband staat. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. Het bezwaar kan zonder opgaaf van redenen gratis en in elke gewenste vorm geschieden en moet zo mogelijk via datenschutz@warema.de worden aangetekend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen om aan de hand van persoonsgegevens bijvoorbeeld meer over uw interesses of uw koopgedrag te verkrijgen (zogenaamde profilering).
Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde verwerkingsprocessen voor de totstandkoming van een beslissing.

Onze internetsite gebruikt op meerdere plekken zogenaamde cookies. Ze zijn bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Die worden na uw bezoek automatisch gewist, omdat ze alleen voor de beschikbaarstelling en voor verschillende functies van de site nodig zijn. Daarnaast zijn er nog permanente cookies. Permanente cookies worden automatisch gewist door uw computer als hun geldigheidsduur (doorgaans zes maanden) bereikt is of u deze vóór afloop van de geldigheidsduur zelf verwijdert. De door ons gebruikte cookies dienen bijv. ervoor onze site en afbeeldingen correct weer te geven. Daarom is het voor ons een rechtmatig belang vlgs. art. 6 lid 1 letter f AVG deze technisch noodzakelijke cookies aan te brengen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Maar u kunt de instellingen van uw browser doorgaans ook wijzigen als u de informatie liever niet wilt verzenden. U kunt dan van de aanbiedingen op onze internetsites in principe toch zonder beperkingen gebruik maken.

Deze website maakt gebruik van de cookie-consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen tot het opslaan van bepaalde verdere, niet technisch noodzakelijke cookies op uw eindapparaat en deze toestemming conform de privacyvoorschriften te documenteren. Aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna genoemd 'Usercentrics').
Doel van de gegevensverwerking is de analyse en het beheren van de verkregen toestemmingen, om zo aan onze verplichting tot een AVG-conform toestemmingsmanagement te voldoen. De inzet van Usercentrics heeft als doel, bewijzen van verkregen en niet verkregen toestemmingen te leveren en deze te beheren. Via de technologie van User Centrics kunt u ons bijvoorbeeld uw toestemming ervoor geven dat wij uw gebruik van onze site mogen analyseren, om de site voor u nog beter te maken, of bijvoorbeeld ook te volgen, hoe u zich binnen onze site beweegt, om u de bij u passende productaanbevelingen, die meer met uw interesse overeenkomen, nog beter te kunnen presenteren. U kunt via dit tool uw toestemming voor verschillende technologieën geven en zelfs individueel selecteren welke gegevensverzameling u ons wilt toestaan en welke niet. Verder heeft u ook de mogelijkheid, toestemmingen die u al had gegeven op een willekeurig moment in te trekken en te beheren, doordat u de consent banner, die u overal op onze website boven het vingerafdruksymbool links onderaan kunt vinden, weer oproept en uw preferenties actualiseert.

Rechtsgrondslag voor het beheren van uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 letter f, EU-AVG. Ons rechtmatig belang ligt in de rechtszekere documentatie en bewijsbaarheid van toestemmingen, de optimalisering van marketing-maatregelen op basis van de verkregen toestemming en de verhoging van toestemmingspercentages.
Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw toestemming(en), resp. het intrekken van uw toestemming(en);
 • uw IP-adres;
 • informatie over uw browser;
 • informatie over uw eindapparaat;
 • tijdstip van uw bezoek op onze website.

De consent-ID (bevat de bovenstaande gegevens) en de consent-status incl. tijdstempel worden in het lokale geheugen van uw browser, en tevens op de gebruikte cloud-servers opgeslagen. Er vindt alleen een verdere verwerking plaats wanneer u ons een verzoek om inlichtingen stuurt, of uw toestemming geeft of intrekt. In dat geval wordt de betreffende informatie Warema Renkhoff SE in een compact gegevensformaat in een gemakkelijk leesbare tekstvorm voor gegevensuitwisseling verstrekt (JSON-file).
Voor de statistiek van het gebruik van de verkregen of niet verkregen toestemming wordt geen gebruikersinformatie opgeslagen. Alleen hoe vaak en waar de kliks werden uitgevoerd, wordt opgeslagen, om bijvoorbeeld te analyseren hoeveel bezoekers hun toestemming tot het gebruik van bepaalde tools geven of niet geven. De persoonsgegevens worden op een Google cloud-server binnen de EU (Brussel, Frankfurt am Main) opgeslagen.
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn. Het bijbehorende cookie bezit een looptijd van 60 dagen. Het intrekbewijs van een eerder gegeven toestemming wordt voor een tijdsduur van 3 jaar bewaard. De opslag is enerzijds gebaseerd op onze verantwoordingsplicht volgens art. 5 lid 2 AVG. Deze verplicht ons tot het in acht nemen van de verwerkingsregels van persoonsgegevens volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Anderzijds is de opslag van 3 jaar verplicht binnen de regelmatige verjaring volgens § 195 Duitse BGB.

Wij hebben bovendien met Usercentrics een contract over orderverwerking afgesloten. Het gaat daarbij om een volgens privacyrecht noodzakelijk en verplicht contract, dat waarborgt dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze webbezoekers alleen volgens onze aanwijzingen en met inachtname van de AVG verwerkt.

Wij zetten op onze internetsite de content-delivery-network-dienst van de firma Cloudflare Inc. in (101 Townsend St San Francisco, CA 94107).

Technisch gezien wordt de verbinding vanaf uw apparaat via het netwerk van Cloudflare naar onze internetsite geleid. Daardoor is Cloudflare in staat bijvoorbeeld een aanval op onze internetsite te herkennen. Het doel is daarbij, een aanval in een vroeg stadium te kunnen ontdekken en afweren, om u te allen tijde de toegang tot onze site te verschaffen, op elk gewenst moment. Cloudflare heeft door de op onze internetsite steeds geactiveerde TLS-encryptie echter geen toegang tot door u ingevoerde gegevens.

Bij het openen van onze internetsite worden in uw webbrowser cookies van Cloudflare gezet. Cloudflare verzamelt bovendien statistische gegevens over het bezoek op deze website. Tot de toegangsgegevens behoren: naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijdstip van de oproep, overdragen gegevensvolume, melding over een succesvolle oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de vorige bezochte site), IP-adres en de aanvragende provider.

Cloudflare gebruikt de protocolgegevens voor statistische analyses voor functie, veiligheid en optimalisering van het aanbod (bijv. ter identificatie en afweer van misbruik door massale toegangspogingen in het kader van denial-of-service-aanvallen (DDoS) of ter identificatie van meerdere rechtmatige bezoeken van verschillende apparaten via een IP-adres – samenvattend kun je zeggen, het systeem analyseert of u op basis van bepaalde technologieën een aanval op onze site wilt uitvoeren en verbiedt dit dan, of dat u een rechtmatige bezoeker bent).

Meer informatie over de gegevensverwerking door Cloudflare vindt u onder de volgende link:
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
Wij maken gebruik van deze dienst om de beschikbaarheid van onze internetpagina te waarborgen, ons te beschermen tegen aanvallen en de laadtijden van onze internetpagina's te optimaliseren.
Het gebruik van de tool vindt plaats op basis van ons rechtmatig belang, volgens art. 6 lid 1 letter f EU-AVG.
Uw gegevens worden voor de analyse aan Cloudflare, en daarmee naar een derde land, buiten de EU/de EER, doorgegeven, namelijk naar de VS. Zie hierover: Overdracht naar een derde land/Voornemen tot overdracht naar een derde land.

Wij maken op onze websites gebruik van zgn. webfonts om de inhoud op onze websites voor verschillende browsers aantrekkelijk, correct en uniform weer te geven. De aantrekkelijke en correcte weergave van onze teksten en afbeeldingen is een rechtmatig belang. De door ons gebruikte webfonts zijn Google Webfonts van Google LLC (Google), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met “font” wordt algemeen een schrift of schrifttype bedoeld dat zich op een eindapparaat of op een daaraan aangesloten omgeving bevindt. Met webfonts is het daarbij mogelijk, schrifttypes te gebruiken die niet op de PC van de bezoeker van onze site zijn ondergebracht, resp. op het apparaat waarmee onze site wordt bezocht.

De fonts die op de door u opgeroepen website worden gebruikt, worden bij het oproepen van deze site door uw browser in uw browsercache geladen, zodat de inhoud (teksten en tekens) correct worden weergegeven. Daarbij maakt de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google. Het voordeel voor u is daarbij, dat u onze site zó kunt bekijken, zoals dat door de designers en grafici bedoeld was, onafhankelijk van de technische mogelijkheden van uw eindapparaat.

Via deze verbinding tussen uw browser en Google heeft Google er kennis van, dat uw IP-adres een hit op onze website had. Volgens Google vindt er echter geen referentie met op andere wijze bekend geworden persoongegevens plaats (bijv. wanneer u op het tijdstip van de oproep van onze website bij uw Google-account bent aangemeld) met het feit dat uw IP-adres bij oproep van een website naar Google wordt doorgegeven.

De CSS'en (Cascading Style Sheets – een programmeer- resp. stylesheettaal waarmee de inhoud op onze site haar uiterlijk verkrijgt, bijv. de kleurenweergave van afzonderlijke woorden of alinea's), worden volgens Google 24 uur in de cache opgeslagen. De fontbestanden zelf worden volgens Google een jaar lang in de cache opgeslagen.

Nadere informatie over gegevensopslag en over Google Webfonts vindt u op de volgende link: https://developers.google.com/fonts/faq.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door Google verkrijgt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Als uw browser niet met Google Webfonts compatibel is, of als de toegang geblokkeerd wordt, wordt de inhoud in een standaardschrifttype weergegeven, dat op het door u gebruikte eindappaaat is opgeslagen.

Wij gebruiken Google reCaptcha om vast te stellen of er een mens of een computer een bepaalde informatie in één van onze aanmeldingsformulieren invoert. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Google controleert aan de hand van de volgende gegevens of u een mens of een computer bent:

 • IP-adres van het gebruikte eindapparaat;
 • de website die u bij ons bezoekt en waaraan het Captcha gekoppeld is;
 • de datum en de duur van het bezoek;
 • de herkenningsgegevens van de gebruikte browser en het type besturingssysteem;
 • de Google-account, wanneer u bij Google bent ingelogd;
 • muisbewegingen op de reCaptcha-oppervlakken.

Rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter f AVG. Wij hebben aan de inzet van dit tool een rechtmatig belang om de veiligheid van onze websites te kunnen waarborgen, ons tegen geautomatiseerde invoer (zoals bijv. bot-aanvallen) te beschermen en een uitsluitend particulier, niet commercieel gebruik door menselijke gebruikers veilig te stellen. U profiteert hiervan, doordat wij door verhoogde veiligheid beter kunnen waarborgen u de website ter beschikking te kunnen stellen.

Verdere informatie over Google reCaptcha en de privacyverklaring van Google vindt u op de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy / en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

Onze website gebruikt Google Tag Manager. Met de Google Tag Manager kunnen website-tags via een interface worden beheerd. Het tool Google Tag Manager zelf is een domein zonder cookies. Dat betekent: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Het tool zorgt voor de activering van andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft die voor alle trackingtags bestaan, voor zover deze met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd.
Uiteindelijk betekent dat, dat de Google Tag Manager geen gegevens registreert, maar alleen andere tools beïnvloedt, die op hun beurt eventueel gegevens registreren. Welke dat zijn, beschrijven wij u in de volgende alinea's.

Inzet van Google (art.6. lid 1 letter a, EU-AVG)
Op onze website zetten wij het tracking-tool Google Analytics in, van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt bij uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a, EU-AVG) zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waarmee een analyse kan worden gemaakt van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Het moet bedacht worden dat u door uw toestemming ook uw toestemming hiervoor geeft.

Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst nog ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende services aan de website-exploitant te verlenen. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Wij gebruiken het tool dus vooral om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om deze voor u nog aantrekkelijker te maken. Daarbij is het ons niet mogelijk deze gegevens concreet met u persoonlijk in verbinding te brengen.

Natuurlijk heeft u de keuze, of u ons deze gegevens ter verbetering van de site ter beschikking stelt, doordat u ons dat via onze consent banner toestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat dus op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG. Uw toestemming kunt u op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst Google Analytics is de analyse van de interactie van onze websitebezoekers met onze website. Door de analyse van de hier verkregen gegevens kunnen wij ons aanbod optimaliseren en de gebruikersvriendelijkheid verhogen.

Wij wissen of anonymiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra die voor onze doelen niet meer nodig zijn. Dit is na 26 maanden het geval.

GA Audience (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG)
Onze website maakt gebruik van GA Audience, een dienst van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (hierna: GA Audience).

GA Audience gebruikt na uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG) onder andere cookies, die op uw computer en op andere mobiele apparaten (bijv. smartphones, tablets, etc.) worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de betreffende apparaten mogelijk maakt. Uw gegevens, zoals bijv. uw IP-adres, worden hierbij gedeeltelijk voor de verschillende apparaten geanalyseerd. GA Audience verkrijgt hierbij toegang tot de in het kader van het gebruik van Google AdWords en Google Analytics opgeslagen cookies en ondersteunt ons daarom in het bijzonder bij de analyse van de door de andere tools geregistreerde gegevens. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals vooral het IP-adres en activiteiten van de gebruikers, naar een server van de firma Google Inc. worden doorgeleid en daar worden opgeslagen. De Google Inc. zal deze informatie, indien nodig, naar derden doorleiden, voorzover dit wettelijk is voorgeschreven of voorzover een verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt.

Natuurlijk gebruiken we ook deze tool alleen met uw toestemming. Mocht u later, na een eenmaal gegeven toestemming, uw mening veranderen, dan kunt u uw toestemming op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken.

U kunt bovendien de registratie van de door het Google-cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gekoppelde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van GA Audience kunt u vinden onder de volgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283
Google Ads Dynamic Remarketing (art. 6 lid. 1 letter a EU-AVG)

We gebruiken op onze website bovendien de Remarketing of 'Vergelijkbare doelgroepen'-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Deze functie dient voor de analyse van het gedrag en de interesses van bezoekers. Voor de analyse van website-gebruik, die als basis dient voor het samenstellen van aan interesses aangepaste reclame, maakt Google gebruik van cookies.

Via de cookies worden, na uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG), uw bezoeken bij de website en uw persoonsgegevens over het gebruik van de website (bijv. IP-adres, apparaatcode, gebruiksgegevens) geregistreerd.

Als u daarna een andere website in het Google Display-netwerk bezoekt, verschijnen reclamespots, waarbij zeer waarschijnlijk rekening gehouden wordt met al eerder opgeroepen product- en informatietypes. Daardoor wordt u in reclamebanners beter op u afgestemde inhoud getoond, waarvoor u zich ook werkelijk interesseert.

Uw gegevens worden eventueel naar de VS doorgeleid; houd er rekening mee dat uw toestemming dan ook daarvoor geldt. De gegevensverwerking, vooral het instellen van cookies, vindt met uw toestemming plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG.

U kunt uw toestemming op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken. Nadere informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Double-Click (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG)

Op deze website maken wij gebruik van Doubleclick van Google. Doubleclick is een dienstverlening van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Doubleclick maakt gebruik van cookies, natuurlijk alleen nadat u daartoe toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG), om op u afgestemde reclame naar u door te sturen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer toegekend, waarmee wordt gecontroleerd welke reclame wordt getoond en/of opgeroepen. Zo kunnen wij u weliswaar niet persoonlijk herkennen, maar kunnen via uw eindapparaat, dat door de toegewezen ID herkend kan worden, op u en uw interesses afgestemde reclame weergeven.

Met Doubleclick-cookies kunnen Google en zijn partners reclame doorschakelen op basis van vroegere bezoeken bij websites in het internet. De zo gegenereerde informatie wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen, om daarmee een analyse uit te voeren. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte eerst nog ingekort. Houd er rekening mee dat uw toestemming ook voor het doorleiden geldt, met name naar de VS. Het doorleiden naar derden vindt alleen op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van een contractuele relatie voor gegevensverwerking plaats. Het samenbrengen van deze gegevens met andere door Google geregistreerde gegevens vindt op geen enkel moment plaats.

De gegevensverwerking berust op de rechtsgrondslag van uw toestemming volgens art. 6, lid 1, letter a EU-AVG. Uw toestemming kunt u op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken.
Wij wissen of anonymiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra die voor onze doelen niet meer nodig zijn. Dit is na 14 maanden het geval.

Gebruik van Facebook Custom Audiences (art. 6 lid1 letter a EU-AVG)
Deze website gebruikt de Remarketing-functie 'Custom Audiences', die wordt uitgevoerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. indien u inwoner bent van de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Zodra u de website van WAREMA bezoekt en uw uitdrukkelijke toestemming geeft, wordt uw IP-adres versleuteld (gehasht) doorgegeven aan Facebook (USA). De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat dus volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG. Houd er rekening mee dat uw toestemming uitdrukkelijk ook voor het doorleiden naar de VS.

Het gehashte IP-adres wordt door Facebook toegewezen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Zodra u met uw account bij Facebook bent ingelogd, zal Facebook u een reclame tonen met onze producten, acties en promotie.

Hiervoor is op deze website de Remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd.
U kunt uw toestemming u op elk moment, met toekomstige werking, intrekken bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook en over uw rechten in deze en de mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Facebook is echter gecertificeerd onder het Privacy-Shield-verdrag (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Facebook verplicht zich daarmee om zich te houden aan de privacystandaarden van de EU.

Google-Maps (art.6. lid 1 letter a, EU-AVG)
Op onze website maken wij op basis van uw toestemming vlgs. art. 6 lid 1 al. 1 letter a, EU-AVG gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Google Maps is een webdienst voor het afbeelden van interactieve (land-)kaarten, om geographische informatie visueel weer te geven. Door van deze dienst gebruik te maken wordt u een locatie aangegeven en wordt de contactopname gemakkelijker gemaakt. Zo kunt u bijvoorbeeld vakhandelaren bij u in de buurt laten weergeven, of de route daarheen ongecompliceerd en snel plannen.

Reeds bij het oproepen van de onderpagina's waarin de kaart van Google Maps is ondergebracht, wordt, wanneer u ons via de consent banner uw toestemming voor de insluiting van Google Maps geeft, informatie over uw gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) naar de server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt onafhankelijk van de vraag of Google al of niet een gebruikersaccount ter beschikking stelt, waarop u bent ingelogd. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Google Maps werd bij ons via de consent banner geïmplementeerd, zodat een gegevensregistratie pas mogelijk wordt nadat u uw toestemming voor de koppeling met kaarten van Google Maps geeft. Houd er rekening mee dat uw toestemming ook voor het doorleiden van gegevens geldt, met name naar de VS.

Indien u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich vóór het geven van uw toestemming en het oproepen van een betreffende onderpagina met een kaart van Google Maps bij Google uitloggen. Google slaat uw gegevens op (zelfs bij niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen en analyseert die.

Zo'n analyse vindt plaats volgens art. 6 lid 1 al. 1 letter a EU-AVG, op basis van uw toestemming. Google gebruikt de gegevens dan weer voor het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of aan de behoefte aangepaste vormgeving van zijn website. U heeft recht op bezwaar tegen het genereren van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het gebruik maken van uw recht aan Google moet wenden, omdat wij hierop helaas geen invloed hebben.

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de VS-Europese overeenkomst voor privacybescherming “EU-US Privacy Shield“ https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active gecertificeerd, waardoor is gewaarborgd dat het in de EU geldende beschermingsniveau voor gegevens in acht wordt genomen.

Indien u binnen het kader van het gebruik van Google Maps niet accoord gaat met de toekomstige doorleiding van uw gegevens naar Google, bestaat ook de mogelijkheid de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren, doordat u de toepassing van JavaScript in uw browser uitschakelt. Google Maps, en daarmee ook de weergave van kaarten op deze internetsite, kan dan echter helaas niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u inzien op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps

Uitvoerige informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Google Maps vindt u op de internetsite van Google ("Google Privacy Policy"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

U heeft de mogelijkheid uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst in te trekken, doordat u de betreffende toestemming in de Consent Banner bewerkt. Het moet worden bedacht, dat het herroepen eventueel voor elk eindapparaat apart moet worden uitgevoerd.

Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG)

Wij maken op onze website gebruik van het online-reclameprogramma 'Google Ads' en in dat kader van conversion tracking (analyse van bezoekershandelingen). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Wanneer u op een door Google gekoppelde advertentie klikt, wordt een cookie voor het conversion tracking op uw computer ondergebracht, natuurlijk onder de aanname dat u ons hiervoor uw toestemming geeft (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG).

Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgeleid, daarvoor worden bepaalde persoonsgegevens verzameld, zoals bijv. uw IP-adres of bepaalde gegevens van uw apparaat.

Elke Google Ads-klant krijgt een ander cookie. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat cookies via de websites van Ads-klanten getraceerd kunnen worden. De informatie die met behulp van het conversion-cookie wordt verzameld, dient om conversion-statistieken op te stellen. Hierbij worden wij geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en naar een pagina werd doorgeleid die voorzien was van een conversion-tracking-tag. Ook hierbij is ons doel, onze pagina's voor u nog aantrekkelijker te maken.

Uw gegevens worden eventueel naar de VS doorgeleid. Houd er rekening mee dat uw toestemming ook hiervoor geldt.

De gegevensverwerking, vooral het instellen van cookies, vindt met uw toestemming plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken. Verdere informatie, evenals de privacyverklaring van Google, vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Google AdService (art.6. lid 1 letter a, EU-AVG)

Tenslotte is het mogelijk dat op onze websites Google Adservices, een verder tool van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt toegepast wanneer u hiervoor uw toestemming geeft (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG).

Met deze tool kunnen wij ter verbetering van onze aanbiedingen analyseren wat er gebeurt, nadat een gebruiker op onze advertentie heeft geklikt, bijv. of de gebruiker ons product heeft gekocht, vanaf een mobiele telefoon de advertentie heeft opgeroepen, of onze app heeft gedownload. Daarmee kunnen wij bijv. analyseren of een aspect van onze internetsite zeer klantenvriendelijk en goed begrijpbaar is opgebouwd, of dat de users na de helft afbreken omdat ze niet verder komen.

Ook Google Adservices maakt gebruik van cookies op basis van uw toestemming, art. 6 lid 1 letter a EU-AVG, die op uw apparaat worden ondergebracht en verzamelt voor het genoemde doel persoonsgegevens zoals bijv. IP-adressen.

U kunt uw toestemming op elk moment bij de privacy-instellingen in de hoek linksonder op elke internetpagina van onze website intrekken. Verdere informatie, evenals de privacyverklaring van Google, vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste sites bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welk van onze sites u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen bij YouTube.
Wij maken vooral van Youtube video's gebruik om ons zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren en u een uitgebreid overzicht over onze producten en dienstverlening te geven, omdat een korte, goed volgbare video vaak meer zegt dan een lange tekst.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Op onze website kunt u zich aanmelden voor de registratie op onze portalen met de sociale plug-in “Facebook Connect“ van het sociale netwerk Facebook, dat geleverd wordt door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook“), indien u beschikt over een Facebook-profiel. De sociale plug-ins van “Facebook Connect“ op onze internetsite herkent u aan de blauwe button met het Facebook-logo en het opschrift “Met Facebook aanmelden“, resp. “Connect with Facebook“, resp. “Log in with Facebook“, resp. “Sign in with Facebook“. Deze bieden u de mogelijkheid zich bij ons met de gegevens aan te melden, die u sowieso al bij Facebook heeft aangegeven, zonder lange manuele invoer van aanmeldingsgegevens. Facebook kan dan op zijn beurt vooral herkennen, dat u zich bij ons heeft ingelogd en dat u zich voor onze producten en diensten interesseert. Wij verkrijgen dan gegevens van Facebook over u, in overeenstemming met de instellingen die u in de instellingen voor de Facebook-privésfeer heeft aangebracht. De details hierover willen wij u hierna kort nog iets gedetailleerder toelichten.

Pas bij de activering van de button brengt uw browser een verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Door deze koppeling verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-profiel bezit of net niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanaf uw browser direct naar een server van Facebook in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Houd er rekening mee dat uw toestemming ook hiervoor geldt.
Deze procedures bij de gegevensverwerking vinden plaats volgens art. 6 lid 1 letter a EU-AVG, dus alleen wanneer u deze functie ook wilt benutten.

Via het gebruik van deze 'Facebook Connect'-button op onze website heeft u bovendien de mogelijkheid, zich met uw Facebook-gebruikersgegevens op onze website in te loggen, resp. te registreren. Alleen dán, wanneer u vóór het aanmeldproces op basis van een dienovereenkomstige instructie over de uitwisseling van gegevens met Facebook uw uitdrukkelijke toestemming geeft volgens art. 6 lid 1 letter a AVG, verkrijgen wij, bij gebruik van de “Facebook Connect“- button van Facebook, de in uw profiel ondergebrachte algemene en openbaar toegankelijke informatie, afhankelijk van uw persoonlijk aangebrachte privacy-instellingen bij Facebook. Tot deze informatie behoren gebruiker-ID, naam, profielfoto, leeftijd en geslacht.

Wij maken erop attent, dat er na wijziging van de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Facebook bij het geven van uw toestemming ook profielbeelden, gebruiker-ID's van uw vrienden en de vriendenlijst kunnen worden doorgegeven, wanneer die in uw privacy-instellingen bij Facebook als “openbaar“ gemarkeerd zijn. De door Facebook doorgeleide gegevens worden bij ons voor het aanmaken van een gebruikersaccount met de noodzakelijke gegevens opgeslagen en verwerkt, indien die door u bij Facebook daarvoor werden vrijgegeven (titel, voornaam, achternaam, adres, land, e-mailadres, geboortedatum). Omgekeerd kunnen op basis van uw toestemming gegevens (bijv. informatie over uw surfgedrag) door ons naar uw Facebook-profiel worden doorgeleid.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen via datenschutz@warema.de.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, uw rechten in deze en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de aanwijzingen over de privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Indien u niet wilt dat Facebook de via onze webpresentie verzamelde gegevens direct aan uw Facebook-profil toekent, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen. U kunt het laden van de Facebook plug-ins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijv. met 'Adblock Plus' ( https://adblockplus.org/de/ ).

WAREMA maakt momenteel geen gebruik van sociale plug-ins op de website.

Links social media

Op onze website vindt u links naar de social mediadiensten van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Instagram. Links naar de internetsites van de sociale mediadiensten herkent u aan het logo van de betreffende onderneming, zoals bijvoorbeeld het Facebook- of Twitter-logo. Het betreft hier geen sociale plug-ins, die al bij een site-oproep een gegevensregistratie door de betreffende aanbieder starten. Wij hebben hiervoor bewust niet gekozen, om een voor u zo aangenaam mogelijke en privacyvriendelijke opmaak presenteren te kunnen. Wanneer u deze links volgt, bereikt u de presentatie van de onderneming WAREMA bij de betreffende sociale mediadienst. Bij het aanklikken van een link naar een sociale mediadienst wordt er een verbinding naar de servers van de sociale mediadienst tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de servers van de sociale mediadienst doorgegeven, dat u onze website heeft bezocht. Bovendien worden er verdere gegevens naar de aanbieder van de sociale mediadienst doorgeleid. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • adres van de website waarop de geactiveerde link zich bevindt;
 • datum en tijdstip van de oproep van de website, resp. de activering van de link;
 • informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem;
 • IP-adres.

Wanneer u op het tijdstip van de activering van de link reeds bij de betreffende sociale mediadienst ingelogd bent, kan de aanbieder van de sociale mediadienst in staat zijn, uit de doorgeleide gegevens uw gebruikersnaam en eventueel zelfs uw echte naam te bepalen en deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de sociale mediadienst toe te wijzen. De betreffende aanbieder kan dan zien dat u zich bijvoorbeeld voor WAREMA interesseert, doordat u op de link klikt. U kunt deze toewijzingsmogelijkheid aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten, wanneer u zich daarvoor uit uw gebruikersaccount heeft uitgelogd.
De servers van de social mediadiensten bevinden zich in de VS en in andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen door de aanbieder van de sociale mediadienst daardoor ook in landen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Het moet bedacht worden dat ondernemers in die landen aan wetgeving over privacy moeten voldoen, die algemeen persoonsgegevens niet zo goed beschermt, zoals dat in de lidstaten van de Europese Unie het geval is.
Wij hopen dat u er begrip voor heeft, dat wij geen invloed kunnen uitoefenen op omvang, soort en doel van de gegevensverwerking door de aanbieders van de social mediadienst. Nadere informatie over het gebruik van uw gegevens door de op onze website ingeschakelde sociale mediadiensten vindt u in de privacy-richtlijn van de betreffende sociale mediadienst.

WAREMA Renkhoff SE verwerkt en slaat uw persoonsgegevens alleen op voor de periode die vereist is voor het bereiken van het betreffende verwerkingsdoel (bijv. voor het reageren op uw aanvraag), of zo lang een wettelijke bewaarplicht (in het bijzonder commerciële en belastingtechnische) bestaat of zo lang u een gebruikersaccount bij WAREMA hebt. Na het bereiken van het beoogde doel resp. afloop van de bewaartermijnen of van het verwijderen van het gebruikersaccount bij WAREMA worden de bijbehorende gegevens automatisch verwijderd.

Een gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte) vindt alleen plaats als deze voor de uitvoering van de contractuele verbintenis vereist is, wettelijk voorgeschreven is, of als u ons daartoe toestemming hebt gegeven.
Wij geven uw persoonsgegevens tegenwoordig aan geen enkele dienstverlener of concernonderneming buiten de Europese Economische Ruimte door.

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegde personen, hebben wij de bijbehorende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, zodat uw gegevens bij ons veilig zijn. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan nieuwe veiligheidsnormen aangepast, zodat onze maatregelen steeds voldoen aan de nieuwste stand van de techniek.

De gegevensuitwisseling van en naar onze website vindt steeds versleuteld plaats. Als overdrachtsprotocol bieden wij voor onze websites HTTPS aan, met gebruikmaking van de actuele versleutelingsprotocollen.

Bovendien bestaat natuurlijk de mogelijkheid gebruik te maken van alternatieve communicatiekanalen (bijv. via de post).

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst en het voldoen aan de daarmee verbonden contractuele en wettelijke plichten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze ter beschikking stelt.

In bepaalde gevallen moeten gegevens ook vanwege wettelijke bepalingen worden verzameld, resp. ter beschikking worden gesteld. Houd er rekening mee dat een verwerking van uw aanvraag of het uitvoeren van de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst niet mogelijk is zonder beschikbaarheid van deze gegevens.

Kinderen en personen jonger dan 16 jaar mogen zonder toestemming van hun opvoeder (doorgaans de ouder) geen persoonsgegevens aan ons doorgeven resp. een toestemmingsverklaring overleggen. Wij willen ouders en voogden oproepen aan de internetactiviteiten en interesses van hun kinderen actief deel te nemen.

Onze website bevat, duidelijk herkenbaar, ook links naar de internetsites van andere ondernemingen. Als er links naar websites van andere aanbieders bestaan, hebben wij geen invloed op de inhoud daarvan. Voor de inhoud van deze sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gekoppelde sites zijn op het moment van koppeling getest op mogelijke overtredingen en herkenbare schendingen van het recht. Op het moment van de koppeling hebben wij geen onrechtmatige inhoud geconstateerd. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde sites is echter zonder concrete aanknopingspunten naar schending van de wet niet te realiseren. Bij bekend worden van schending van de wet worden dergelijke links onverwijld verwijderd.

Houd er rekening mee dat wij ook inhoud via iFrame mee ingesloten hebben en hierover inhoud van derden kunnen laden. Hierop wordt u zonodig, indien u betroffen bent, attent gemaakt. Op de kwestie, welke inhoud concreet in detail via iFrame aangegeven, resp. geladen wordt, kunnen wij geen invloed uitoefenen. Indien binnen de website-inhoud nog een gegevensverzameling plaatsvindt, is de aanbieder van de betreffende inhoud voor die gegevensverzameling verantwoordelijk. Mocht u vragen over zo'n gegevensverzamelingn hebben, verzoeken wij u direct met die aanbieder contact op te nemen. Nadere informatie over gegevensverzameling door de aanbieder vindt u op http://www.meister1.de .

U hebt onder de wettelijke voorwaarden het recht uw gegevens onvoorwaardelijk in te zien en het recht op rectificatie, inperking van de verwerking en het verwijderen van uw gegevens als er geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Bovendien kunt u de gegevensverwerking weerleggen, uw recht op gegevensoverdraagbaarheid laten gelden of bij de verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking.

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze vanzelfsprekend zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang herroepen.

Zo nodig kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze commissaris gegevensbescherming die uw vragen graag beantwoordt: datenschutz@warema.de

We hechten groot belang aan uw vertrouwen. Daarom zijn we altijd bereid om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Mocht u vragen hebben waarop deze privacyverklaring geen antwoord geeft of meer informatie over een bepaald onderwerp wensen, kunt u altijd contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming door een mail te sturen naar datenschutz@warema.de.

De Warema Group onderhoudt optredens in 'social media', voornamelijk bij Facebook, Instagram, YouTube, Xing en LinkedIn, Twitter, Pinterest en Indeed. Voor zover wij controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zorgen wij ervoor dat de geldende gegevensbeschermingsbepalingen worden nageleefd.
Onderstaand vindt u met betrekking tot onze optredens, de belangrijkste informatie inzake het privacyrecht.
Naam en adres van de verantwoordelijke voor het gebruik

Verantwoordelijk voor de bedrijfsoptredens in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en overige privacyrechtelijke bepalingen is naast Warema Renkhoff SE

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)
 • Xing
  (Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland) <
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

U gebruikt deze online platformen en hun functies echter onder eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. opmerkingen, delen, beoordelen).
We wijzen u er verder op dat uw gegevens daarbij buiten de ruimte van de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Met betrekking tot de aanbieders uit de VS die onder het 'Privacy-Shield' zijn gecertificeerd, wijzen we u erop dat deze aanbieder zich daarmee verplichten de gegevensbeschermingsstandaarden van de EU na te leven.
Doel en rechtsgrondslag
Wij onderhouden zelf de fansites, om met de bezoekers van deze sites te communiceren en ze via deze weg te informeren over ons aanbod.
Bovendien verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden, om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en ons aanbod aantrekkelijker vorm te geven. De hiervoor vereiste gegevens (bijv. totaal aantal pagina-oproepen, pagina-activiteiten en door de bezoeker beschikbaar gestelde gegevens, interacties) worden door de social media voorbereid en aan ons ter beschikking gesteld. We hebben geen invloed op de verzameling en weergave.
Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door de aanbieders van social media verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Zo is het mogelijk dat, bijv. op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortkomende interesses, gebruiksprofielen worden aangemaakt. Daardoor kunnen onder andere reclames binnen en buiten de platforms worden ingeschakeld, die passen bij uw interesses. Hiervoor worden in de regel cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen in uw gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet direct op uw eindapparaten worden verzameld. De opslag en analyse vindt ook apparaatoverstijgend plaats. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, als u als lid bent geregistreerd en bij de betreffende online platformen bent ingelogd.
Daarbuiten verzamelen en verwerken we geen persoonlijke gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens door Warema Renkhoff SE vindt plaats op de grondslag van onze gerechtigde belangen aan een effectieve informatie en communicatie volgens art. 6 lid 1 regel 1 letter f EU-AVG.
Als u wordt gevraagd om toestemming voor de gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming geeft door het bevestigen van een keuzeknop of vergelijkbaar (opt-in), is de rechtsgrondslag van de verwerking art. 6 lid 1 regel 1 letter a, art. 7 EU-AVG.
Uw rechten/intrekkingsmogelijkheid
Als u lid bent van een social netwerk en niet wilt dat het netwerk via ons optreden gegevens over u verzamelt en koppelt aan de door u opgeslagen ledengegevens bij het betreffende netwerk, moet u

voor het bezoek aan onze website uitloggen bij het betreffende netwerk,
de op het apparaat aanwezige cookies verwijderen en
uw browser afsluiten en opnieuw opstarten.

Na opnieuw aanmelden bent u echter opnieuw herkenbaar als bepaalde gebruiker voor het netwerk.
Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende verwerkingen en de herroepingsmogelijkheden (opt-out) verwijzen we u naar de volgende gekoppelde informatie:
Facebook
Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/;
Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en
http://www.youronlinechoices.com;
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Instagram
Privacyverklaring: https://help.instagram.com/519522125107875;
Opt-out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp en
http://www.youronlinechoices.com;
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Youtube
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy;
Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en
http://www.youronlinechoices.com;
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Xing
Privacyverklaring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung;
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com;

LinkedIn
Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy en
http://www.youronlinechoices.com;
Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0

In het geheel heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
recht op inzage; recht op informatie; recht op vergetelheid; recht op beperking van de verwerking; recht op rectificatie en aanvulling; recht op dataportabiliteit; recht om bezwaar te maken tegen onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Aangezien Warema Renkhoff SE echter geen volledige toegang tot uw persoonsgegevens heeft, moet u zich bij het inschakelen van uw rechten direct wenden tot de aanbieders van de social media, want deze hebben telkens toegang tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en kunnen overeenkomstige maatregelen nemen en informatie geven.
Mocht u echter hulp nodig hebben, dan proberen we u natuurlijk te ondersteunen. Neemt u hiervoor contact op met datenschutz@warema.de.
Aanwijzingen over auteursrecht
Indien u afbeeldingen, teksten, plannen, video's, muziek enz. op onze websites wilt publiceren, moet u weten dat u daarmee mogelijk alle gebruiksrechten aan het netwerk afstaat, wat uiteindelijke juridische consequenties voor u kan hebben als u niet zelf de auteur of rechthebbende bent.

Wij van Warema hechten groot belang aan IT-veiligheid. Niet alleen de bescherming van onze klantgegevens, ook de digitale veiligheid van onze producten vinden we zeer belangrijk. Om deze reden stellen we alles in het werk om alle relevante veiligheidsgaten in onze producten, websites en andere digitale diensten te identificeren en op te lossen. Maar ook het door ons nageleefde security proces evenals de regelmatig uitgevoerde veiligheidstesten zijn geen garantie voor een software die 100% zonder zwakke plekken is. Het is een van onze doelen om deze zwakke plekken zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen en om de negatieve uitwerkingen op onze klanten zo klein mogelijk te houden. Mocht u daarom een aanwijzing voor een zwakke plek ontdekken, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het e-mailadres

it.security(at)warema.de

We doen ons best om zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 5 werkdagen, op uw aanvraag te reageren. Let op het volgende:


 • Geef bij de contactopname geldige contactinformatie aan waarmee we u kunnen bereiken.
 • Beschrijf de zwakke plek zo gedetailleerd mogelijk. Geef, indien aanwezig, firmwareversie, AP-eindpunten of website-adressen aan.
 • Geef een tijdstip aan waarop u de zwakke plek hebt ontdekt.
 • Geef, indien mogelijk, de benodigde stappen aan voor de reproductie van de zwakke plek.
 • Geef ons voldoende tijd om de zwakke plek te verwerken en zie tot dan af van openbaarmaking.