REACH is de Europese verordening voor registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemische stoffen. Deze is van kracht sinds 2007 en moet een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu waarborgen. Tegelijkertijd moet de verordening het vrije verkeer van chemische stoffen op de binnenlandse markt garanderen en de concurrentie en innovatie bevorderen. REACH berust op het principe dat fabrikanten, importeurs en latere gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor hun chemische stoffen: ze morgen ervoor zorgen dat de chemische stoffen die ze produceren en verhandelen, veilig worden gebruikt. De afkorting "REACH" komt van de Engelse naam van de verordening: Regulation concerning the Registration, Evaluation , Authorisation and Restriction of CHemicals. De REACH-verordening geldt als een van de strengste wetten voor chemische stoffen ter wereld. (Bron: www.reach-info.de/einfuehrung.htm)

WAREMA Renkhoff SE is in de REACH-verordening de "Latere gebruiker". Wij zijn ons bewust van de daaruit voortvloeiende verplichtingen ten opzichte van onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers en passen deze consequent toe. Dat bevestigen wij met de REACH verklaring van overeenstemming.

Onder REACH worden in het bijzonder stoffen die reden geven tot zorg geïdentificeerd en in kandidatenlijsten opgevoerd. Deze kandidatenlijsten worden elk halfjaar aangevuld. Wij als bedrijf houden deze updates nauwlettend in de gaten. Zien wij een bijzonder zorgwekkende stof of krijgen wij een melding van een van onze leveranciers over deze stof, dan proberen wij door de stof of het onderdeel te vervangen, deze stoffen uit onze producten te verwijderen. Dat bevestigen wij in onze REACH verklaring van overeenstemming.

Als een zorgwekkende stof die op de kandidatenlijst staat en in een onderdeel van ons product de concentratie van 0,1 massaprocent overschrijdt, niet worden vervangen, zijn wij verplicht u daarover te informeren. Deze informatieplicht bestaat tegenover de zakelijke opdrachtgevers binnen de toeleveringsketen. Ook verbruikers moeten op aanvraag binnen 45 dagen van vakhandelaren, fabrikanten of importeurs informatie ontvangen over de stoffen die reden geven tot zorg. Alle informatie over stoffen in onze producten die bijzonder veel reden geven tot zorg en informatie over het veilig gebruik van onze producten hebben wij op dit platform voor u bij elkaar gezet.